Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Dworcowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/57/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1592/5 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Dworcowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 1592/5 113 m2 10 450,00 zł KA1M/00083899/7

 

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 kwietnia 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Dworcowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka objęta została strefą urbanistyczną A1KDZ i A26U, co oznacza tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze) oraz tereny zabudowy usługowej. Działka nr 1592/5 zlokalizowana jest przy drodze publicznej ul. Dworcowa, w obszarze osiedlowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energii elektrycznej, gazu.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1007/5.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 21 czerwca 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 10 do 31 maja 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki