Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/397/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4775/204 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 402/1214/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4775/204 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899)                                                                    

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
4775/204 0,0191 ha 23 493,00 zł KA1M/00058252/6

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 26 listopada 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00058252/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 4775/204 objęta została strefą urbanistyczną D41MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przedmiotowa działka ma kształt regularny, zbliżony do trójkąta prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany, z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Podstawowa infrastruktura techniczna usytuowana na oraz w sąsiedztwie działki. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej ul. Morcinka. Działka od strony południowej graniczy z nieruchomością gruntową zagospodarowaną na cele mieszkaniowe, natomiast z pozostałych stron z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 4216/204.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 24 lutego 2022 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 13 stycznia do 03 lutego 2022 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki