Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXV/260/20 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1632/41 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Świętego Jana Pawła II, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 280/853/21 z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1632/41 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Świętego Jana Pawła II oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późniejszymi zmianami)                                                                  

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 1632/41

POWIERZCHNIA: 0,0161 ha

WARTOŚĆ NETTO: 26 243,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00083335/6

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10 grudnia 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Świętego Jana Pawła II, arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00083335/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi zawiera liczne wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 1632/41 objęta została strefami urbanistycznymi A68MU oraz A4KDZ, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy Z (zbiorcze). Przedmiotowa działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, ze ściętym narożnikiem południowo-wschodnim. Jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Podstawowa infrastruktura techniczna usytuowana na oraz w sąsiedztwie działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Od strony południowej działka graniczy z nieruchomością gruntową zagospodarowaną na cele mieszkaniowo-usługowe, natomiast z pozostałych stron z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi oraz drogą powiatową ul. Świętego Jana Pawła II.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej  – działki 1247/41, 1377/41, 1379/41.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 lutego 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 12 stycznia do 2 lutego 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki