Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/199/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1587/20 oraz 1588/20 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 196/613/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1588/20 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1588/20 0,0096 ha 7 100,00 zł KA1M/00056859/7

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 maja 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Mokierskiej, arkusz mapy 6, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00056859/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona
i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 1588/20 objęta została strefą urbanistyczną A22MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Przedmiotowa działka jest wąska, posiada kształt regularny, prostokątny. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowym.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej obejmujące działki oznaczone numerami 1132/20 oraz 1551/20.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 13 lipca 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 2 do 23 czerwca 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki