Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – ul. Skowronków

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIII/232/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

 

  1. NUMER DZIAŁKI 2221/18 POWIERZCHNIA               0,0824 ha            WARTOŚĆ NETTO            80 920,00 zł                KSIĘGA WIECZYSTA`       KA1M/00062280/2
  2. NUMER DZIAŁKI 2225/18 POWIERZCHNIA               0,0912 ha            WARTOŚĆ NETTO            89 560,00 zł                KSIĘGA WIECZYSTA        KA1M/00062280/2

 

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 28 października 2020 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, arkusz mapy 2,

i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działka nr 2225/18 – A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, działka 2221/18 – A59MU oraz B2Z, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny zieleni nieurządzonej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2221/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, korzystny do zabudowy i zagospodarowania. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2225/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, o regularnym kształcie czworoboku, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 6 do 27 listopada 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki