Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – ul. Południowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/134/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Południowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

  1. Działka numer 4454/3 o powierzchni 0,1096 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00038654/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie

z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 10 sierpnia 2021 roku wynosi 85 000,00 zł

2. Działka numer 4455/3 o powierzchni 0,1068 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00038654/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie

z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 10 sierpnia 2021 roku wynosi 53 500,00 zł

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00038654/8 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefami urbanistycznymi D66MU oraz D12KDD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 4454/3 posiada regularny kształt prostokąta o wymiarach około 27 m x 49 m. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, ogrodzony od strony północnej. Na działce znajduje się niewielki fragment muru istniejących kiedyś zabudowań. Od strony południowej i zachodniej nieruchomość graniczy z drogą gminną
ul. Południową, od strony wschodniej z niezabudowaną działką budowlaną, a od północnej z terenem z zabudową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne z miejscem rekreacyjno-piknikowym oraz zabudowa jednorodzinna. Dalsze sąsiedztwo to tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa i teren oczyszczalni ścieków. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i linia energetyczna usytuowane są w zasięgu działki (w ulicy Południowej).

W południowo-zachodniej części działki schodzą się rurociągi kanalizacyjne. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest w odległości około 1,5 km od działki. Infrastruktura społeczno-oświatowa obrębu Łaziska Średnie, Łaziska Średnie zlokalizowana jest w promieniu około 2,5 km (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, apteka).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 4455/3 posiada regularny kształt prostokąta o wymiarach około 26 m x 40 m. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, w północno-wschodnim rogu działki biegnie skarpa, teren ogrodzony od strony od strony północnej. Znaczna część działki jest zakrzewiona i zadrzewiona. Od strony południowej nieruchomość graniczy z drogą gminną – ulicą Południową, od strony zachodniej z niezabudowaną działką budowlaną, od północnej z terenem z zabudową jednorodzinną, a od wschodu z terenem leśnym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne z miejscem rekreacyjno-piknikowym oraz zabudowa jednorodzinna. Dalsze sąsiedztwo to tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa i teren oczyszczalni ścieków. Media tj. sieć wodociągowa, gazowa i linia energetyczna usytuowane są w zasięgu działki (część w ulicy Południowej i po przeciwnej stronie ulicy). Przez teren działki wzdłuż południowej granicy przechodzi sieć kanalizacyjna. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest w odległości około 1,5 km od działki. Infrastruktura społeczno-oświatowa obrębu Łaziska Średnie, Łaziska Średnie zlokalizowana jest w promieniu około 2,5 km (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, apteka).

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 września 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 12 sierpnia do 02 września 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl