Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży – ul. Miodowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIII/234/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Miodowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

Działka numer 1415/47 o powierzchni 0,1092 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00061767/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 października 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 118 720,00 zł

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00061767/3 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka  nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną B5MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1415/47 o powierzchni 0,1092 ha jest niezabudowana, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, posiada regularny kształt czworoboku, korzystny do zabudowy. Działka położona przy utwardzonej drodze gminnej ul. Miodowej. Sąsiedztwo działki stanowią w większości grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkiem przedszkola oraz grunty z zadrzewieniem i krzewami.

W obszarze, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość występuje pełne uzbrojenie sieciowe w zakresie infrastruktury technicznej tj. woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz. Przez działkę, po przekątnej, przebiega napowietrzna linia SN 20kV, co nie wyklucza zabudowy nieruchomości.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18  grudnia 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 6 do 27 listopada 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki