Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych d sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Brada

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

NUMER DZIAŁKI  

POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1192/12 715 m2 75 000,00 zł KA1M/00057996/6

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 28 października 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Brada, karta mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej KA1M/00057996/6 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka objęta została strefą urbanistyczną B14MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz B1KDZ, co oznacza tereny komunikacji – drogi publiczne klasy Z (zbiorcze). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVb.

Działka będąca przedmiotem wykazu zlokalizowana jest w odległości około 1,6 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, teren działki zasadniczo płaski. Od strony północno-wschodniej działka graniczy z nieruchomością stanowiącą dojazd do nieruchomości sąsiedniej, usytuowaną przy chodniku biegnącym wzdłuż ulicy Brada. Działka niewielką powierzchnią, stanowiącą wjazd na nieruchomość,  graniczy bezpośrednio z ulicą Brada. Z pozostałych trzech stron graniczy z niezabudowanymi działkami budowlanymi. W pasie pomiędzy przedmiotową działką a ulicą Brada biegnie sieć gazowa, wodociągowa oraz linia energetyczna. Sieć kanalizacyjna usytuowana jest w odległości ok. 30 m, na sąsiedniej nieruchomości. Działka 1192/12 zlokalizowana jest przy ulicy Brada będącą jedną z głównych ulic miasta, prowadzącą z jednej strony w kierunku centrum Łazisk Górnych, z drugiej w kierunku Orzesza. Przystanek komunikacji miejskiej zlokalizowany jest w odległości ok. 0,25 km od przedmiotowej nieruchomości. Podstawowe punkty usługowo-handlowe mieszczą się w promieniu ok. 0,6 km od działki 1192/12. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa miasta usytuowana jest w odległości 1,6 km od nieruchomości. Dojazd do nieruchomości dobry. Działka 1192/12 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Brada.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 11 grudnia 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 30 października do 20 listopada 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki