Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

W październiku kończy się kadencja części Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który powołany został przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ideą Młodzieżowego Sejmiku jest stworzenie dorastającym pokoleniom możliwości rzeczywistego udziału w procesie podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a także kształtowanie obywatelskich postaw oraz umiejętności społecznych umożliwiających im udział w szeroko rozumianych życiu publicznym.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, co roku przeprowadzane są wybory uzupełniające i w miejsce Radnych kończących kadencję, wybrani zostaną nowi. W tym roku wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną 6 października, a nowo wybrani Radni swoją kadencję rozpoczną 20 października 2020 r.

Aby zapewnić możliwie najszerszą reprezentację młodzieży z obszaru całego województwa, radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych przez:

  • młodzieżowe rady gmin i miast działające na podstawie art. 5b Ustawy o samorządzie gminnym, młodzieżowe rady powiatów, działające na podstawie uchwały rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, działające w charakterze młodzieżowej rady i uznane przez samorząd powiatu, z których każda może zgłosić cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych;
  • publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe z terenu województwa śląskiego, z których każda może zgłosić jednego kandydata podstawowego oraz jednego kandydata rezerwowego;
  • osoby indywidualne, których warunkiem kandydowania jest dostarczenie rekomendacji potwierdzających ich aktywną działalność społeczną.

Wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r.

W wyniku losowań wyłożeni zostaną Radni oraz kandydaci rezerwowi, którzy w przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego Młodzieżowego Sejmiku będą obejmować kolejno wakujące mandaty.

O mandat Radnego mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy: posiadają status ucznia lub studenta, mają ukończone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku życia

Dla przedstawicieli młodzieżowych rad do objęcia będzie łącznie 20 mandatów.

Dla przedstawicieli samorządów studenckich przewidziano 5 mandatów.

Dla osób indywidualnych wybory odbędą się tylko w 3 okręgach, w których do obsadzenia będą łącznie 3 mandaty w tym:

  • w okręgu nr 2 obejmującym Katowice, Mysłowice, Tychy oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński – 1 mandat;
  • w okręgu nr 3 obejmującym Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski   – 1 mandat;
  • w okręgu nr 7 obejmującym Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Sosnowiec oraz powiaty: będziński, zawierciański – 1 mandat.

W pozostałych okręgach (nr 1, 4, 5, 6) radni zostali wybrani na 2 – letnią kadencję w 2019 r. i swoją funkcję będą sprawować do października 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat Radnego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach (dla każdego z kandydatów osobno), dostępnych na stronie młodzi.slaskie.pl w zakładce O nas.

Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, lub też skan wypełnionego formularza na adres e- mail: mlodzi@slaskie.pl  w terminie do 25.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na Radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą (tel. 32 77 40 018 i 32 77 40 052, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

wielkość czcionki