Miejskie jednostki organizacyjne

STRAŻ MIEJSKA (tel. 32 2244471)
Wykonuje czynności w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podstawowe zadania to: zapobieganie popełnianiu wykroczeń, zapewnienie wykonywania przepisów prawa miejscowego, kontrola utrzymania ładu, czystości i estetyki na terenie gminy.

MIEJSKI OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA (tel. 32 7218910)
Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka jest wsparcie wszystkich rodzin z terenu Łazisk przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci, borykających się z różnorakimi kryzysami, a także do rodzin pragnących jak najlepiej wypełniać zadania w obszarze rodzicielstwa, dążących do zrozumienia swych dzieci na różnych etapach ich rozwoju.

Oferta wsparcia dla rodzin z terenu Łazisk Górnych obejmuje poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, grupowe formy pomocy (tj. prelekcje, szkolenia, spotkania tematyczne, warsztaty, grupy wsparcia) oraz asystę rodzinną. Ośrodek prowadzi również placówkę wsparcia dziennego, oferującą pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka, poprzez objęcie dzieci zajęciami m.in. o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym:  www.mowrid.laziska.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (tel. 32 3262340)
W ramach zadań przyznaje i wypłaca zasiłki celowe i jednorazowe. Przyznaje pomoc rzeczową, udziela schronienia, posiłku, świadczy usługi opiekuńcze nad chorymi, sprawia pogrzeby osobom samotnym, finansuje dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach. W ramach zadań zleconych Gminie wypłaca zasiłki stałe, pielęgnacyjne, rodzinne dla kobiet z tytułu ochrony macierzyństwa.

MIEJSKI DOM KULTURY (tel. 32 2241033)
Szczegółowe informacje dotyczące Miejskiego Domu Kultury – adresy placówek, numery telefonów oraz godziny otwarcia – odnaleźć można w module „Kultura i Sport” na stronie Miejski Dom Kultury: www.mdk.laziska.pl

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (tel. 32 2241412)
Szczegółowe informacje dotyczące Miejskiej Biblioteki Publicznej – adresy placówek, numery telefonów oraz godziny otwarcia – odnaleźć można w module „Kultura i Sport” na stronie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (tel. 500 294 578)
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odnaleźć można na stronie internetowej MOSiR-u: www.mosir.laziska.pl

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ (tel. 32 2244850)
Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych został utworzony 1 stycznia 2005 roku. Kierownikiem Jednostki jest Dyrektor inż. Antoni Moroń. Jednostka realizuje zadania Gminy Łaziska Górne odnoszące się do bieżącego i ciągłego zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki mieniem, utrzymania czystości w zakresie powierzonym w Statucie i zatwierdzonych planach rzeczowo-finansowych, a w szczególności:
– zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
– zarządzanie cmentarzem komunalnym,
– działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,
– prowadzenie usług związanych z oczyszczaniem miasta.

ZESPÓŁ EKONOMICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (tel. 32 2241774)
Przedmiotem jego działania jest prowadzenie i utrzymywanie samorządowych jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli) oraz wykonywanie innych zadań w zakresie systemu oświaty powierzonych przez organy Gminy.

ŻŁOBEK
Szczegółowe informacje dotyczące Żłobka w Łaziskach Górnych – adres placówki, numery telefonów – odnaleźć można w module „Miasto” na stronie Instytucje Oświatowe.

PRZEDSZKOLA
Szczegółowe informacje dotyczące Przedszkoli w Łaziskach Górnych – adresy placówek, numery telefonów – odnaleźć można w module „Miasto” na stronie Instytucje Oświatowe.

SZKOŁY PODSTAWOWE
Szczegółowe informacje dotyczące Szkół Podstawowych w Łaziskach Górnych – adresy placówek, numery telefonów – odnaleźć można w module „Miasto” na stronie Instytucje Oświatowe.

wielkość czcionki