Wydziały Urzędu Miejskiego

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

 Wydział Organizacyjny

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Wojciech Dziduch
Mail: wog@laziska.pl

Telefony:
Sekretariat:  32 324 80 10
Kancelaria ogólna (biuro podawcze), centrala:  32 324 80 00
Kadry, archiwum zakładowe: 32 324 80 21

Staże, praktyki, udostępnianie informacji publicznej, oświadczenia majątkowe, zaświadczenia o pomocy „de minimis”: 32 324 80 22
Informatycy: 32 324 80 23, 32 324 80 25, 32 324 80 82

Zakres działania:
• prowadzenie Kancelarii Ogólnej,

 • obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego zastępcy, w tym obsługa spotkań i narad organizowanych przez Burmistrza Miasta,
 • sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 • sprawy kadrowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
 • sprawy administracyjne, gospodarcze,
 • prowadzenie archiwum Urzędu, przejmowanie akt z likwidowanych zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych miasta,
 • obsługa wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk szkolnych i studenckich,
  • obsługa informatyczna Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, z którymi zawarto stosowne porozumienie,
  • zadania związane z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 • koordynowanie udzielania przez Urząd pomocy publicznej, w tym zaświadczeń o pomocy „de minimis”.

Wydział Finansowy

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Beata Brzęczek, tel. 32 324 80 30
Mail: fn@laziska.pl

Telefony:
Budżet: 32 324 80 32
Księgowość UM: 32 324 80 33
Kasa: 32 324 80 34

Zakres działania:
• prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem budżetu miasta,

kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie i jednostkach budżetowych,

 • prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów i pożyczek oraz lokowaniem wolnych środków,
 • prowadzenie rachunkowości budżetu gminy (organ),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników Urzędu oraz zleceniobiorców,
 • przechowywanie i zwrot zabezpieczeń wykonania umów zawartych w wyniku zamówień publicznych,
 • egzekwowanie należności z tytułu niezapłaconych mandatów karnych i innych należności budżetowych.

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Bożena Rzepa, tel. 32 324 80 63

Telefony:
Wymiar Podatków: 32 324 80 31
Pobór Podatków: 32 324 80 35

Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami: 32 324 80 61

Zakres działania:
• ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty skarbowej, pobór i zabezpieczanie wykonania należności pieniężnych, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa,

 • prowadzenie postępowań dotyczących udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty należności podatkowych, zabezpieczanie zobowiązań podatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,
 • prowadzenie rachunkowości organu podatkowego,
 • prowadzenie spraw związanych z opłatą eksploatacyjną za wydobytą kopalinę,
 • ustalanie i określanie zobowiązań wynikających z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

Wydział Komunalny

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Wacław Puźniak, tel. 32 324 80 49
Mail: wk@laziska.pl

Telefony:
Gospodarka komunalna: 32 324 80 47
Zarządzanie kryzysowe:  32 324 80 27

Zakres działania:

 • Sprawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki komunalnej.
 • Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz oświetlenia ulicznego.
 • Koordynowanie działalności służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych.
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie w okresie letnim i zimowym. Koordynowanie usług przewozowych na terenie gminy oraz spraw związanych z organizowaniem bezpłatnej komunikacji miejskiej.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.
 • Nadzór nad przeprowadzaniem szczepień zwierząt p. wściekliźnie.
 • Wydawanie zezwoleń na psy rasy agresywnej oraz prowadzenie rejestru psów rasy agresywnej.
 • Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wyznaniowych oraz grobownictwem wojennym.
 • Bieżące utrzymanie gminnych placów zabaw i siłowni plenerowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz wiat przystankowych.
 • Zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, w tym m.in.: utrzymanie bieżące dróg i chodników, prowadzenie przeglądów stanu technicznego dróg i chodników, nadzór nad oznakowaniem poziomym i pionowym na drogach gminnych oraz oznakowaniem sieci tras rowerowych, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanych lub niezwiązanych z tym pasem drogowym, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, lokalizację, budowę i przebudowę zjazdu oraz opiniowanie projektów zjazdu, lokalizację sieci i przyłączy: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej i gazowej.
 • Ustalanie warunków na podłączenie do kanalizacji deszczowej.
 • Prowadzenie „Akcji Zima”.
 • Prowadzenie spraw związanych z mieszkaniowym zasobem gminy.
 • Prowadzenie spraw w zakresie ochrony ludności i spraw obronnych.

 

Wydział Inwestycji

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Damian Ksiądz, tel. 32 324 80 40
Mail: wim@laziska.pl

Telefony:
Inwestycje: 32 324 80 41

Planowanie przestrzenne: 32 324 80 42
Zakres działania:
• Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji miejskich.

 • Prowadzenie inwestycji i remontów w obiektach, których właścicielem jest Miasto Łaziska Górne.
 • Wyposażenie gruntów wchodzących do zasobów gminy w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw oraz usług w mieście (budowa dróg gminnych, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
 • Prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z opracowaniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatą planistyczną.
 • Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego.
 • Udostępnianie do wglądu planów miejscowych.
 • Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego dla gmin wskazanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
 • Organizowanie gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków znajdujących się na terenie gminy Łaziska Górne.
 • Prowadzenie spraw związanych z opłatami za usługi wodne.

 

Wydział Mienia Komunalnego

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Harald Ferdus, tel. 32 324 80 19
Mail: mk@laziska.pl

Telefony:
Gospodarka Nieruchomościami: 32 324 80 38, 32 324 80 37
Przekształcenia i Nadzór Właścicielski: 32 324 80 39, 32 324 80 83

Zakres działania:
• zadania w zakresie gospodarki gruntami, kupna, sprzedaży, dzierżawy, podziału nieruchomości,

 • sprawy związane z rolnictwem,
 • komunalizacja gruntów,
 • gospodarka nieruchomościami (sprzedaż mieszkań, garaży),
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • prowadzenie spraw spadkowych, w których Miasto Łaziska Górne ma interes prawny.

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Żaneta Pilorz, tel. 32 324 80 18

Telefony:
Dowody osobiste:
 32 324 80 15
Ewidencja ludności: 32 324 80 16

Działalność gospodarcza: 32 324 80 46
Dodatki mieszkaniowe: 32 324 80 24

Zakres działania:
• Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności.

 • Prowadzenie Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców.
 • Wydawanie dowodów osobistych.
 • Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów.
 • Przygotowywanie spisów dzieci podlegających powszechnemu obowiązkowi szkolnemu.
 • Udostępnianie danych z ewidencji ludności, Rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
 • Sporządzanie i aktualizowanie spisu wyborców.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pomocy repatriantom.
 • Przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych.
 • Wykonywanie zadań z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 • Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Obliczanie wysokości rekompensaty finansowej przysługującej żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu służby wojskowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu porządku publicznego, współpraca z Policją.
 • Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.
 • W zakresie działalności gospodarczej:
 • przyjmowanie i przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wpisy, zmiany we wpisie, wykreślenia wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Prowadzenie punktu potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP.

 

Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Joanna Palenta, tel. 32 324 80 52
Mail: edukacja@laziska.pl

Telefony:
Edukacja: 32 324 80 51
Ochrona zdrowia: 32 324 80 53
Kultura i sport: 32 324 80 54

Zakres działania:
• Sprawowanie nadzoru administracyjnego nad placówkami przedszkolnymi i szkołami podstawowymi.
• Współdziałanie z ośrodkami kultury, organizowanie imprez sportowych, wycieczek i rajdów.

 • Współdziałanie z placówkami ochrony zdrowia.
 • Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i realizacją Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne konkursów ofert na realizację zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Wydział Ochrony Środowiska

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Iwona Gejdel, tel. 32 324 80 65
Mail: wos@laziska.pl

Telefony:
Ochrona środowiska: 32 324 80 45
Wycinka drzew: 32 324 80 66
Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych: 32 324 80 65, 32 324 80 45

Zakres działania:

 • Wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Prowadzenie postępowań wynikających z ustawy o odpadach, z wyjątkiem spraw dotyczących odpadów komunalnych.
 • Przygotowywanie opinii z zakresu Prawa górniczego i geologicznego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne.
 • Konserwacja urządzeń wodnych.
 • Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
 • Prowadzenie spraw związanych z zielenią miejską i ochroną fauny.
 • Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody oraz opieką konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego drzewostanu.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie ochrony środowiska.
 • Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowywanie inwestycji proekologicznych.
 • Współdziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnych, koordynowanie ich działalności oraz prowadzenie spraw finansowych.
 • Realizacja działań wynikających z Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, w zakresie przygotowania sprawozdań rocznych.
 • Przyjmowanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw i wprowadzanie ich do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Referat Zamówień Publicznych i Kontroli

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik: Aleksandra Moćko, tel. 32 324 80 43
Mail: zp@laziska.pl

Telefony:
Zamówienia Publiczne: 32 324 80 43

Kontrola: 32 324 80 17

Zakres działania:
• Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

 • Prowadzenie kontroli postępowań o zamówienia publiczne.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych zgodnie z planem kontroli z uwzględnieniem kryteriów celowości, legalności i gospodarności.
 • Przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie Burmistrza Miasta.
 • Prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik: Krzysztof Żogała, tel. 32 324 80 07
Mail: rgok@laziska.pl

Zakres działania:
• prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łaziska Górne,

 • kontrola przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łaziska Górne,
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotu obsługującego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • inicjowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • nadzór nad warunkami wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • Oględziny nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ze stanem faktycznym dotyczących posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Stanu Cywilnego

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik USC: Burmistrz Miasta – Aleksander Wyra
Zastępca Kierownika USC: Anna Wejkowska
Mail: usc@laziska.pl

Telefony USC: 32 324 80 03

Zakres działania:
• rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów; udzielanie ślubów oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego.
• wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk

 

Biuro Rady Miejskiej

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Beata Marciniak, tel. 32 324 80 01
Mail: brm@laziska.pl

Telefony:
Obsługa Rady: 32 324 80 02

Zakres działania:
• obsługa merytoryczna, organizacyjna i techniczna Rady Miejskiej i Komisji RM.

 

Referat Rozwoju Miasta

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik: Joanna Kalisz, tel. 32 324 80 74

Zakres działania:

 • Opracowywanie i wdrażanie strategii i programów związanych z rozwojem oraz polityką promocyjną i informacyjną Miasta.
 • Podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, promocyjnej i informacyjnej Miasta, w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych we współpracy z wydziałami merytorycznymi UM oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta.
 • Inicjowanie i planowanie przedsięwzięć oraz projektów związanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 • Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Budowanie i kreowanie wizerunku Miasta Łaziska Górne.
 • Planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Miasta oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.
 • Koordynowanie działalności informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych.
 • Opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta we współpracy z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi Miasta. Zarządzenie treścią oficjalnych serwisów internetowych Urzędu Miejskiego.
 • Obsługa administracyjno-kancelaryjna Sekretarza Miasta.

 

Radca Prawny

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Radca Prawny: Jolanta Połap, tel. 32 324 80 04

Zakres działania:
• wykonuje zadania określone w ustawie o radcach prawnych