Wydziały Urzędu Miejskiego

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

Wydział Organizacyjny

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Wojciech Dziduch, tel. 32 324 80 26
Mail: wog@laziska.pl

Zakres działania:
• sprawy związane z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
• sprawy kadrowe, administracyjne, gospodarcze,
• obsługa informatyczna Urzędu,
• zadania związane z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
• przyjmowanie i przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wpisy, zmiany we wpisie, wykreślenia wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej,
• wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
• prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych.

Telefony:
Sekretariat: (32) 324-80-10
Kancelaria ogólna (biuro podawcze), centrala: (32) 324-80-00
Kadry, staże, praktyki, archiwum zakładowe: (32) 324-80-21
Informatycy: (32) 324-80-23, (32) 324-80-25, (32) 324-80-81, (32) 324-80-82
Działalność gospodarcza: (32) 324-80-46
Dodatki mieszkaniowe: (32) 324-80-24

Biuro Promocji i Rozwoju Miasta

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32 324 80 72 lub 32 324 80 73
Mail. sekretarz@laziska.pl

Biuro podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy

Zakres działania:
• ustalanie strategii rozwoju Miasta Łaziska Górne oraz jej programów operacyjnych.
• opracowywanie programów rozwoju Miasta.
• inicjowanie i planowanie przedsięwzięć oraz projektów związanych z wykorzystaniem środków pomocowych.
• prowadzenie ewidencji i monitoring projektów realizowanych przez Miasto i współfinansowanych ze środków UE.
• prowadzenie bazy informacyjnej o funduszach Unii Europejskiej.
• informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności.
• informowanie mieszkańców Miasta, w tym przedsiębiorców i rolników, o możliwościach skorzystania ze środków unijnych.
• budowanie i kreowanie wizerunku Miasta Łaziska Górne.
• planowanie i wdrażanie do realizacji przedsięwzięć związanych z promocją Miasta oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.
• inicjowanie i koordynowanie zadań w zakresie publikacji oraz wydawnictw promocyjnych.
• współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Miasta.
• utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
• zarządzanie treścią oficjalnego serwisu internetowego Miasta.
• planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie dotyczącym zadań Biura.
• prowadzenie obsługi administracyjno-kancelaryjnej Sekretarza Gminy w zakresie realizacji jego zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym.

Wydział Finansowy

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Beata Brzęczek, tel. 32 324 80 30
Mail: fn@laziska.pl

Zakres działania:
• obsługa finansowa budżetu gminy

Telefony:
Referat Budżetu: (32) 324-80-32
Księgowość UM: (32) 324-80-33
Kasa: (32) 324-80-34

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Bożena Rzepa, tel. 32 324 80 63

Zakres działania:
• do głównych zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty skarbowej, pobór i zabezpieczanie wykonania należności pieniężnych, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa.

 • wydział prowadzi również postępowania dotyczące udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty należności podatkowych, zabezpieczania zobowiązań podatkowych oraz podejmuje czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.
 • do zakresu działania Wydziału należy również prowadzenie rachunkowości organu podatkowego.

Telefony:
Wymiar Podatku: (32) 324 80 31
Pobór Podatku: (32) 324 80 35

Wydział Spraw Obywatelskich

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Żaneta Pilorz, tel. 32 324 80 18

Zakres działania:
• do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

W ZAKRESIE SPRAW EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

 • wydawanie dowodów osobistych,
  • prowadzenie ewidencji ludności,
  • przyjmowanie zgłoszeń zameldowań i wymeldowań, rejestrowanie innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym oraz rozstrzyganie wątpliwości w tym zakresie,
  • przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach ustalenia miejsca zamieszkania osób, które opuściły miejsce zamieszkania bez podania adresu,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przygotowania decyzji meldunkowych,
  • aktualizowanie danych dotyczących ewidencji ludności,
  • prowadzenie rejestru wyborców,
  • sporządzanie spisów wyborców,
  • sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  • sporządzanie wykazów osób zmarłych dla urzędów skarbowych,
  • prowadzenie rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej, stała współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień,
  • udostępnianie danych ze zbiorów ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  • wykonywanie zadań związanych z realizacją wojskowego obowiązku meldunkowego.

W ZAKRESIE POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY

 • prowadzenie rejestracji i rejestru osób objętych rejestracją,
  • wydawanie decyzji o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową,
  • wydawanie decyzji o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny osób, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową,
  • wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za samotnego,
  • pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu najmu lub zajmowania lokalu mieszkalnego żołnierzom samotnym i żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  • wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
  • reklamowanie radnych i pracowników Urzędu od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej mężczyzn i kobiet oraz współdziałanie z powiatową komisją lekarską w tym zakresie.

W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH

 • wydawanie zezwoleń i odmowa wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, w tym przeprowadzanych poza terenem kościelnym i obiektem kultu religijnego, nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz sposobem wykorzystania uzyskanych w tej drodze środków,
  • kontrola zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu,
  • przyjmowanie zawiadomień i wydawanie decyzji w sprawach odbycia zgromadzeń oraz nadzór nad ich przebiegiem.

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • prowadzenie wydatków z budżetu miasta na wsparcie działań Policji zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa w mieście.

Telefony:
Dowody osobiste:
(32) 324-80-15
Ewidencja ludności: (32) 324-80-16

Wydział Inwestycji

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Damian Ksiądz, tel. 32 324 80 40
Mail: wim@laziska.pl

Zakres działania:
• sporządzanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych oraz materiałów do budżetu gminy na dany rok,
• wyposażenie gruntów wchodzących do zasobów w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe oraz tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw oraz usług w mieście,
• szacowanie kosztów przygotowywanych inwestycji, robót towarzyszących oraz remontów,
• sporządzanie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją przygotowywanych zadań,
• przygotowanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem,
• analiza i opracowywanie danych do projektowania. Współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich,
• analiza i weryfikacja sporządzonej dokumentacji projektowej i dokumentów z nią związanych,
• organizowanie przetargów w zakresie przygotowania inwestycji i remontów,
• organizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• wydawanie dokumentów z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• prowadzenie spraw realizacji inwestycji miejskich. Kontrolowanie przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych, opracowanie analiz dotyczących realizacji tych zadań. Prowadzenie rejestru, kontroli, analizy realizacji umów i porozumień dot. prowadzonych zadań,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami.
• prowadzenie inwestycji i remontów w placówkach, których właścicielem jest gmina Łaziska Górne,
• przekazywanie w administrowanie zrealizowanych inwestycji,
• rozliczanie inwestycji.

Telefony:
Planowanie przestrzenne: (32) 324-80-42
Inwestycje: (32) 324-80-41

Wydział Komunalny

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Wacław Puźniak, tel. 32 324 80 49
Mail: wk@laziska.pl

Zakres działania:

– w zakresie gospodarki komunalnej:

Sprawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki komunalnej. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz oświetlenia ulicznego. Koordynowanie działalności służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych. Nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie w okresie letnim i zimowym. Koordynowanie usług przewozowych na terenie gminy. Prowadzenie spraw likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt. Nadzór nad przeprowadzaniem szczepień zwierząt p/ wściekliźnie, wydawanie zezwoleń na psy rasy agresywnej. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i wyznaniowych oraz grobownictwem wojennym. Realizacja zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– w zakresie utrzymania dróg gminnych:

Utrzymanie dróg gminnych. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych. Wydawanie zezwoleń na ustawianie tablic reklamowych przy drogach gminnych oraz zajęcie pasa drogowego. Współpraca z innymi zarządcami dróg na terenie miasta.

– w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy:

Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokali mieszkalnych i użytkowych. Współudział w opracowaniu uchwał w zakresie najmu lokali. Koordynacja działań z różnymi dysponentami w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Koordynowanie pracą Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Przygotowanie skierowań uprawnionych do wynajmu lokali. Stanowienie zasad porządku domowego.

– w zakresie ochrony ludności i spraw obronnych:

Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń miejscowych. Prowadzenie analiz sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie miasta. Określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na terenie miasta. Planowanie reagowania kryzysowego i odbudowy. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz zorganizowanie systemu łączności w sytuacji kryzysowej. Współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi służbami. Tworzenie struktur ochrony cywilnej na szczeblu miasta. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi na rzecz zadań powszechnego systemu ochrony ludności. Prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby zadań obronnych. Planowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania i funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami nadzoru budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury komunalnej oraz gospodarki wodnej. Planowanie i realizowanie szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony ludności. Koordynacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury. Planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji zadań obronnych. Przygotowanie miasta do funkcjonowania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem operacyjnym na szczeblu miasta. Opracowywanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej wydziałów Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych na terenie miasta. Organizacja i realizacja szkolenia obronnego z pracownikami i kadrą kierowniczą Urzędu oraz przedstawicielami podległych Burmistrzowi Miasta jednostek organizacyjnych. Planowanie potrzeb finansowych i realizacja kwot przydzielonych z funduszy zadań wyodrębnionych na realizację zadań obronnych. Planowanie i koordynacja świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz ochrony ludności i obronności kraju, wydawanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju. Prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską. Sporządzanie planów i programów działania w zakresie obronności.

– w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Współdziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnych, koordynowanie działalności oraz prowadzenie spraw finansowych.

Telefony:
Gospodarka komunalna: (32) 324-80-47
Zarządzanie kryzysowe, OSP: (32) 324-80-27

Wydział Ochrony Środowiska

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Iwona Gejdel, tel. 32 324 80 65
Mail: wos@laziska.pl

Zakres działania:

Wydawanie zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, opiniowanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami, przygotowanie opinii z zakresu Prawa górniczego i geologicznego, prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo wodne, prowadzenie spraw związanych z konserwacją rowów, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, zadania związane z zielenią miejską, w tym nasadzenia drzew i krzewów wynikające z decyzji administracyjnych, objęcie opieką konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego drzewostanu, zadania związane z ochroną fauny, rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie ochrony środowiska, realizacja spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, realizacja Uchwał Rady Miejskiej w zakresie działania Wydziału, gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska, promocja i finansowanie edukacji ekologicznej, organizacja imprez proekologicznych. Udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowywanie działań proekologicznych, współudział przy opracowaniu i realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska, współdziałanie w organizowaniu ochotniczych straży pożarnych, koordynowanie ich działalności oraz prowadzenie spraw finansowych.

Telefony:
Ochrona środowiska: (32) 324-80-45
Wycinka drzew: (32) 324-80-66
Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych: (32) 324-80-65, (32) 324-80-45

Wydział Mienia Komunalnego

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Harald Ferdus, tel. 32 324 80 19
Mail: mk@laziska.pl

Zakres działania:
• realizuje swoje zadania w zakresie gospodarki gruntami, kupna, sprzedaży, dzierżawy, podziału nieruchomości oraz sprawy związane z rolnictwem, komunalizacją gruntów, gospodarką nieruchomościami (sprzedaż mieszkań, garaży), numeracją nieruchomości.

Telefony:
Referat Gospodarki Nieruchomościami: (32) 324-80-38, (32) 324-80-37
Referat Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego: (32) 324-80-39

Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Joanna Palenta, tel. 32 324 80 52
Mail: edukacja@laziska.pl

Zakres działania:
• sprawuje nadzór administracyjny nad placówkami przedszkolnymi, szkołami podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi.
• współdziała z ośrodkami kultury, organizuje imprezy sportowe, wycieczki i rajdy, współdziała z placówkami ochrony zdrowia.

Telefony:
Edukacja: (32) 324-80-51
Ochrona zdrowia: (32) 324-80-53
Kultura i sport: (32) 324-80-54

Biuro Rady Miejskiej

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Naczelnik: Beata Marciniak, tel. 32 324 80 01
Mail: brm@laziska.pl

Zakres działania:
• obsługa merytoryczna, organizacyjna i techniczna Rady Miejskiej i Komisji RM.

Telefony:
Obsługa Rady: (32) 324-80-02

Urząd Stanu Cywilnego

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik USC: Burmistrz Miasta – Aleksander Wyra
Zastępca Kierownika USC: Anna Wejkowska
Mail: usc@laziska.pl

Zakres działania:
• rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów; udzielanie ślubów oraz organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego.
• wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk

Telefony:
USC: (32) 324-80-03

Radca Prawny

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Radca Prawny: Jolanta Połap, tel. 32 324 80 04

Zakres działania:
• wykonuje zadania określone w ustawie o radcach prawnych

Telefony:
Obsługa prawna, pomoc publiczna, konkursy: (32) 324-80-05

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Kierownik: Krzysztof Żogała, tel. 32 324 80 07
Mail: rgok@laziska.pl

Zakres działania:
• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
• przygotowanie i realizacja we współpracy z Wydziałem Komunalnym, Wydziałem Ochrony Środowiska i Wydziałem Podatków i Opłat Lokalnych odpowiednich uchwał i regulaminów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w szczególności regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
• nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
• ustanowienie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie,
• tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
• zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
• prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• nadzór nad warunkami wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Telefony:
Gospodarka Odpadami Komunalnymi: (32) 324-80-07

Referat Zamówień Publicznych i Kontroli

Adres: Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne
Siedziba: ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne
Aleksandra Moćko, tel. 32 324 80 43
Mail: zp@laziska.pl

Zakres działania:
• współudział w opracowywaniu rocznych planów zamówień publicznych z wydziałami Urzędu,
• w zakresie przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych:
• przygotowywanie ogłoszeń o przetargach, określenie przedmiotu zamówienia, warunków i kryteriów postępowań, sprzedaż materiałów przetargowych, uczestnictwo w komisjach przetargowych, udział w otwarciu ofert,
• sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i z postępowań o zamówienie publiczne,
• badanie ofert i dokumentów przetargowych oraz przedstawianie do zatwierdzenia wyników postępowań,
• korespondencja z uczestnikami postępowania,
• przygotowywanie materiałów związanych z odwołaniami, prowadzenie rejestru zamówień publicznych z postępowań powyżej 14 tysięcy EURO,
• zamieszczanie drogą elektroniczną ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.
• prowadzenie kontroli wskazanych przez Burmistrza Miasta postępowań o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy EURO,
• sprawozdawczość dotycząca zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim.

Telefony:
Zamówienia Publiczne: (32) 324-80-43

wielkość czcionki