Sprzedaż na własność gruntu przeznaczonego pod budowę garaży przy ul. Morcinka w Łaziskach Górnych

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIX/128/96 z dnia 26 września 1996 roku w sprawie sprzedaży na własność gruntu przeznaczonego pod budowę garaży na Osiedlu Kościuszki oraz zgodnie z artykułem 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899)
BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
Sprzedaż prawa własności dwóch udziałów, po 1/93 każdy, w nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka zabudowanej kompleksem garaży, obejmującej działki oznaczone numerami 4021/203, 4022/203, 4024/204 i 4026/200 o łącznej powierzchni 3900 m2, przeznaczonej pod budowę dwóch garaży murowanych.

Nieruchomość gruntowa obejmująca działki oznaczone numerami 4021/203, 4022/203, 4024/204 oraz 4026/200 położona jest w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka, k. m. 1. Jej łączna powierzchnia wynosi 3900 m2. Księga wieczysta dla wyżej opisanych działek oznaczona numerem KA1M/00057137/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Właścicielem nieruchomości są: Gmina Łaziska Górne w 3/93 częściach oraz osoby fizyczne w 90/93 częściach. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Dział III ww. księgi wieczystej (ciężary i ograniczenia) zawiera wpis – ostrzeżenie o niezgodności treści księgi ze stanem faktycznym, dotyczącej własności czterech udziałów, będących własnością osób fizycznych. Dział IV (hipoteka) zawiera wpis o hipotece przymusowej kaucyjnej do na rzecz Skarbu Państwa – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku. Hipoteka ta obciąża udział oznaczony w księdze numerem 45.
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta jest strefą urbanistyczną D7KS, co oznacza teren obsługi komunikacji samochodowej. Średnia powierzchnia pojedynczego udziału w gruncie przeznaczonym pod budowę garażu wynosi około 42 m2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta, w pobliżu administracyjnej granicy Łazisk Górnych i Wyr w odległości około 4,3 km od ścisłego centrum miasta w pobliżu zabudowy jednorodzinnej oraz osiedla mieszkaniowego im. Tadeusza Kościuszki. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Działki łącznie posiadają kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren nieruchomości zasadniczo płaski. Nieruchomość zabudowana jest trzema szeregami garaży murowanych, pozostały teren stanowią nieutwardzone place i drogi  dojazdowe do garaży. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wyrskiej oraz od strony osiedla im. Tadeusza Kościuszki. Nieruchomość podłączona jest do sieci energetycznej, w pobliżu przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Wartość netto pojedynczego udziału została określona na kwotę 3 057,00 zł.

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 16 grudnia 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności dwóch udziałów – po 1/93 każdy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 03 marca 2022 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 20 stycznia do 10 lutego 2022 roku

wielkość czcionki