Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego – ul. Górnośląska

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 2263/188
POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY GÓRNOŚLĄSKIEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/267/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy 22 Lipca

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer

działki

Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto PLN Wadium

PLN

2263/188 911 Łaziska Średnie,
k. m. 1
KA1M/00025927/9

 

 78 300, 00  7 000,00

Cena wywoławcza określona została na podstawie operatu szacunkowego z dnia 26 lipca 2019 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 31 października 2019 roku i ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Górnośląskiej (dawniej 22 Lipca), arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00025927/9 są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną D53MU oraz D2KDL, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji – dróg publicznych klasy L (lokalne). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVa. Działka zlokalizowana jest w południowej części miasta, w pobliżu administracyjnej granicy Łazisk Górnych i Wyr, w odległości około 1,5 km od centrum dzielnicy oraz około 4,5 km od ścisłego centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura administracyjna miasta. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z terenami z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną oraz od strony wschodniej z działką niezabudowaną. Od strony zachodniej działka graniczy z ulicą Górnośląską, po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, posiada regularny kształty czworoboku, teren zasadniczo płaski. Działka przylega do drogi publicznej krótszym bokiem. Teren działki ogrodzony z trzech stron. W ulicy Górnośląskiej wzdłuż południowej granicy działki biegnie sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć teletechniczna. W promieniu 300 m od nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura handlowa i usługowa – sklepy spożywcze, restauracja. Dojazd do nieruchomości dobry, drogami o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu znajduje się również przystanek komunikacji miejskiej – bezpośredni dojazd do centrum Łazisk Górnych, Mikołowa i Katowic.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 marca 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Górnośląskiej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 9 do 30 sierpnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 września 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki