Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – ulica Wyrska

 Ogłoszenie o drugim publicznym  nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4588/220 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer XXXIX/423/14 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4588/220 o powierzchni 0,1177 ha, obręb Łaziska Średnie, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00058993/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Pierwszy przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 4588/220 odbył się w dniu 1 grudnia 2020 roku. Ze względu na brak oferentów, zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza netto wynosi 57 800,00 zł

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 3 września 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Działka 4588/220 znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomość nie jest obciążona. Nie jest również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej KA1M/00058993/2 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną D40MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R III b.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej, w północno-wschodniej części miasta przy granicy z Wyrami. Bliskie sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, handlowo-usługową oraz teren firmy produkcyjnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej ulicy Wyrskiej za pośrednictwem drogi wewnętrznej – ul. Wyrska boczna. Odcinek ulicy Wyrskiej prowadzący do działki jest nieurządzony. Dostęp do infrastruktury społeczno-usługowej ocenia się jako zadawalający – w odległości około 650 m od nieruchomości znajduje się szkoła, market Netto, Biedronka, apteka, przystanek autobusowy. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa gminy usytuowana jest w odległości około 2,5 kilometra od nieruchomości.

Działka nr 4588/220 posiada kształt czworokąta zwężającego się w kierunku południowym. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna znajduje się w zasięgu działki: sieć gazowa, wodociągowa oraz linia energetyczna przebiegają w odległości około 10 metrów od wschodniej granicy działki, natomiast sieć kanalizacji deszczowej biegnie w odległości ponad 100 metrów od północnej granicy działki. Aktualnie na działce posadowiony jest nieużytkowany budynek byłej portierni, przeznaczony do rozbiórki.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku przedmiotowej nieruchomości, wynosi od 1% do 3% ceny gruntu, w zależności od celu, na jaki została oddana. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu prawa użytkowania wieczystego wyżej opisanej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 marca 2021 roku na konto Urzędu Miasta Łaziska Górne Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4588/220 ul. Wyrska”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 11 września do 2 października 2020 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 października 2020 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki