Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – ul. Wesoła

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 2140/18 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY WESOŁEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/419/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2140/18 oraz 2141/18 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2140/18 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej

Przedmiotem przetargu jest działka numer 2140/18 o powierzchni 1142 m2 położona w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, obręb Łaziska Górne, karta mapy 2. Dla działki Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KA1M/00062280/2. Działy III oraz IV księgi wieczystej pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisana działka  nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż działki 2140/18 odbył się w dniu 28 maja 2020 roku i ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 109 632,00 zł (netto).

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 24 lutego 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2140/18 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość nieruchomości wynosi około 36,50 m, średnia szerokość – około 31 m. Działka położona jest przy drodze gminnej. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację działki określa się jako dobrą, gdyż znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu do centrum miasta (około 1 km), w bliskości terenów zieleni, usług i komunikacji. Obok zachodniej granicy działki przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, zaś wzdłuż północnej granicy przebiega linia średniego napięcia 20kV. Na działce posadowiony jest słup trójramienny.

Drugi przetarg na sprzedaż działki 2140/18 odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł dla. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wesołej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 28 lutego do 20 marca 2020 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 10 kwietnia 2020 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki