Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – ul. Południowa

OGŁOSZENIE O TRZECIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/134/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Południowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Lp.

 

Numer

działki

Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto PLN Wadium

PLN

1. 4454/3 1096 Łaziska Średnie,
k.m. 1
KA1M/00038654/8

 

94 200,00 9 000,00
2. 4455/3 1068 Łaziska Średnie,
k.m. 1
KA1M/00038654/8

 

91 795,00 9 000,00

Ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 26 lipca 2019 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 31 października 2019 roku. Drugi przetarg odbył się w dniu 27 marca 2020 roku. Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie stanowią również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00038654/8 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefami urbanistycznymi D66MU, co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz D12KDD, co oznacza tereny dróg publicznych typu D (dojazdowe). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolem użytku B oraz R IVb.

Działka nr 4454/3 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona (przez posesję sąsiednią), posiada regularny kształt czworoboku. Na nieruchomości, w jej południowej części, posadowiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem. Możliwość realizacji zabudowy budynkiem mieszkalnym na około 900 m2.  W pobliżu granicy zachodniej znajduje się sieć wodociągowa, a po drugiej stronie ulicy sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z utwardzonej ulicy Południowej. Sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz kompleks rekreacyjna „YNZLA”. Odległość do centrum Gminy wynosi około 5000 m, do centrum obrębu Łaziska Średnie około 2300 m.

Działka nr 4455/3 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona (przez posesję sąsiednią), posiada regularny kształt czworoboku. Na nieruchomości, w jej południowej części, posadowiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem. Możliwość realizacji zabudowy budynkiem mieszkalnym na około 900 m2. Sieć wodociągowa posadowiona na południe od działki, po drugiej stronie ulicy około 7 m lub na zachodzie około 30 m.  W podobnym zasięgu sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z utwardzonej ulicy Południowej Sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz kompleks rekreacyjna „YNZLA”. Odległość do centrum Gminy wynosi około 5000 m, do centrum obrębu Łaziska Średnie około 2300 m.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 3 czerwca 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Południowej – działka nr………”(Proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 9 do 30 sierpnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 września 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki