Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – ul. Południowa

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OZNACZONYCH NUMERAMI 4454/3 ORAZ 4455/3 POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/134/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Południowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

  • Działka numer 4454/3 o powierzchni 0,1096 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00038654/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza wynosi 85 000,00 zł (netto);
  • Działka numer 4455/3 o powierzchni 0,1068 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00038654/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza wynosi 53 500,00 zł (netto).

Ceny wywoławcze nieruchomości zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 10 sierpnia 2021 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działek zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00038654/8 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefami urbanistycznymi D66MU oraz D12KDD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 4454/3 posiada regularny kształt prostokąta o wymiarach około 27 m x 49 m. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, ogrodzony od strony północnej. Na działce znajduje się niewielki fragment muru istniejących kiedyś zabudowań. Od strony południowej i zachodniej nieruchomość graniczy z drogą gminną ul. Południową, od strony wschodniej z niezabudowaną działką budowlaną, a od północnej z terenem z zabudową jednorodzinną. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne z miejscem rekreacyjno-piknikowym oraz zabudowa jednorodzinna. Dalsze sąsiedztwo to tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa i teren oczyszczalni ścieków. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i linia energetyczna usytuowane są w zasięgu działki (w ulicy Południowej).

W południowo-zachodniej części działki schodzą się rurociągi kanalizacyjne. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest w odległości około 1,5 km od działki. Infrastruktura społeczno-oświatowa obrębu Łaziska Średnie, Łaziska Średnie zlokalizowana jest w promieniu około 2,5 km (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, apteka).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 4455/3 posiada regularny kształt prostokąta o wymiarach około 26 m x 40 m. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim, w północno-wschodnim rogu działki biegnie skarpa, teren ogrodzony od strony od strony północnej. Znaczna część działki jest zakrzewiona i zadrzewiona. Od strony południowej nieruchomość graniczy z drogą gminną – ulicą Południową, od strony zachodniej z niezabudowaną działką budowlaną, od północnej z terenem z zabudową jednorodzinną, a od wschodu z terenem leśnym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny leśne z miejscem rekreacyjno-piknikowym oraz zabudowa jednorodzinna. Dalsze sąsiedztwo to tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa i teren oczyszczalni ścieków. Media tj. sieć wodociągowa, gazowa i linia energetyczna usytuowane są w zasięgu działki (część w ulicy Południowej i po przeciwnej stronie ulicy). Przez teren działki wzdłuż południowej granicy przechodzi sieć kanalizacyjna. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest w odległości około 1,5 km od działki. Infrastruktura społeczno-oświatowa obrębu Łaziska Średnie, Łaziska Średnie zlokalizowana jest w promieniu około 2,5 km (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola, apteka).

Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium

w wysokości 10 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 02 listopada 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr ….. przy ulicy Południowej”. W tytule przelewu proszę wpisać numer działki. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 12 sierpnia do 02 września 2021 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 września 2021 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki