Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym – ul. Górnośląska

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMERAMI DZIAŁEK 2287/182 ORAZ 2288/185 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY GÓRNOŚLĄSKIEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XLIV/458/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 2287/182 oraz 2288/185 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Górnośląskiej,

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami 2287/182 oraz 2288/185 o powierzchni 0,2390 ha, położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Górnośląskiej, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00066347/8 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 21 lipca 2022 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 212 710,00 zł (netto).

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Wyżej opisana nieruchomość znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00066347/8 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Nieruchomość znajdowała się w trwałym zarządzie Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych, który uległ wygaszeniu. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną D52MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 2287/182 oraz 2288/185 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest niezabudowana, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, z pełna infrastrukturą techniczną (prąd, woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja) założoną na lub w sąsiedztwie. Średnia długość nieruchomości wynosi około 96 metrów, średnia szerokość – około 20 metrów. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej – ul. Górnośląska, graniczy z działkami niezabudowanymi i zabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Nieruchomość jest w części porośnięta drzewami owocowymi i krzewami ozdobnymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 października 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego

w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 44 8436 0003 0000 0026 9001 0006 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Górnośląska ”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 04 do 25 sierpnia 2022 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 15 września 2022 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl