Sprzedaż nieruchomości w trybie nieograniczonego przetargu ustnego – ul. Wieżowa

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH
W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA DOLNE, PRZY ULICY WIEŻOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/56/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
w Łaziskach Górnych przy ulicy Wieżowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne Ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

 

Numer

Działki

Powierzchnia

 

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto PLN Wadium

PLN

778/5

783/11

1,2482 ha

0,4612 ha

Łącznie: 1,7094 ha

Łaziska Dolne,
k. m. 2
KA1M/00059496/5

KA1M/00035437/0

 

 1 560 166,00  200 000,00

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 28 listopada 2019 roku. Ze względu na brak oferentów zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza określona została na podstawie operatów szacunkowych z dnia 30 lipca 2019 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 778/5 o powierzchni 1,2482 ha, znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Wieżowej, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00059496/5 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego  przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną E11MU oraz E12MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz E2KDD, co oznacza tereny komunikacji –  drogi publiczne klasy D (dojazdowe). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest  symbolem użytku R IVa oraz R IVb. Nieruchomość 778/5 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, gaz, założona została na działki lub przebiega w jej sąsiedztwie. Średnia długość działki wynosi około 200 metrów, średnia szerokość – około 62 metrów.  Działka położona jest przy drodze gminnej – ul. Wieżowej, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami  niezabudowanymi i zabudowanymi. Lokalizację nieruchomości określa się jako dobrą – znajduje się ona
w nieznacznym oddaleniu od centrum gminy i powiatu, w bliskości centrum dzielnicy, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenów zieleni, rolnych, komunikacji oraz linii wysokiego napięcia 110 kV (przebieg w południowej granicy).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 783/11 o powierzchni 0,4612 ha, znajduje się  w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Wieżowej, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III KA1M/00035437/0 zawiera wpis prawa drogi na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Łaziska Dolne Wyk. L. 168, na podstawie umowy notarialnej z 1913 roku. Wpis uznaje się za bezprzedmiotowy z uwagi na brak oznak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. Działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną E11MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVa. Nieruchomość 783/11 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, gaz, założona została na działki lub przebiega w jej sąsiedztwie. Średnia długość działki wynosi około 70 metrów, średnia szerokość – około 66 metrów. Działka położona jest w bliskości drogi gminnej – ul. Wieżowej, oraz graniczy z działkami niezabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację nieruchomości określa się jako dobrą – znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu od centrum gminy i powiatu, w bliskości centrum dzielnicy, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenów zieleni, rolnych, komunikacji oraz linii wysokiego napięcia 110 kV.

Drugi przetarg na sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wieżowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 7 do 28 sierpnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 września 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki