Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – ul. Staszica

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU     USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY STASZICA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/59/19 z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ulicy Staszica w Łaziskach Górnych

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Numer działki Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto Wadium

 

5050/85

5052/144

5054/145

5056/114

3619 Łaziska Średnie,
k.m. 1
KA1M/00066851/4

KA1M/00084029/5

KA1M/00083827/2

KA1M/00083827/2

459 613,00 zł 40 000,00 zł

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 marca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowana cena zakupu działek zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Staszica, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Dla działki nr 5050/85 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00066851/4. Dział III księgi zawiera wpis prawa drogi. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. Dla działki nr 5052/144 Sąd  Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00084029/5. Działy III oraz IV tejże  księgi pozostają wolne od wpisów. Dla działek 5054/145 i 5056/114 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00083827/2. Dział III zawiera wpis prawa drogi, dział IV pozostaje wolny od wpisów. Wpisy działu III ksiąg wieczystych uznano za bezprzedmiotowe z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejący układ komunikacyjny. W związku z powyższym, przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną D1U, co oznacza tereny zabudowy usługowej (Uchwała Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr VI/63/19 z dnia 26 marca 2019 roku, Dz. U z 2019 roku poz. 2481) .

Działki mają kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany
z wyraźnym spadkiem części południowej w kierunku południowym oraz nieznacznym spadkiem części zachodniej w kierunku zachodnim i części wschodniej w kierunku wschodnim (skarpy). Dodatkowo w części północnej i wschodniej nieznaczne nasypy. Nieruchomości posiadają pełną infrastrukturę techniczną tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, gaz ciepłociąg, założoną na lub w sąsiedztwie działek. Działki łącznie o średniej długości około 70 metrów i średniej szerokości około 52 metra. Działki położone od strony południowej przy drodze powiatowej – ul. Staszica, zaś
z pozostałych stron graniczą z działkami gruntowymi niezabudowanymi (drogą wewnętrzną)
i zabudowanymi, a w ich najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz przemysłowo-usługowa. Przez działkę 5050/85 przebiega przy granicy zachodniej linia niskiego napięcia wraz ze słupem. Nieruchomości porośnięte są samosiewem krzewiastym i drzewiastym liściastym kilkuletnim.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Staszica”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest
w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 04 do 25 kwietnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 16 maja 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki