Sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym- ul. Staszica

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Nr VI/59/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ulicy Staszica w Łaziskach Górnych, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

      ŁĄCZNA POWIERZCHNIA: 0,3619 ha, ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO: 287.000,00 zł,

  1. NUMER DZIAŁKI:  5050/85,  KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00066851/4
  2. NUMER DZIAŁKI:  5052/144,  KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00084029/5
  3. NUMER DZIAŁKI:  5054/145,  KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00083827/2
  4. NUMER DZIAŁKI:  5056/114,  KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00083827/2

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 23 kwietnia 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Staszica, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Dla działki nr 5050/85 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00066851/4. Dział III księgi zawiera wpis prawa drogi. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. Dla działki nr 5052/144 Sąd  Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00084029/5. Działy III oraz IV tejże  księgi pozostają wolne od wpisów. Dla działek 5054/145 i 5056/114 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00083827/2. Dział III zawiera wpis prawa drogi, dział IV pozostaje wolny od wpisów. Wpisy działu III ksiąg wieczystych uznano za bezprzedmiotowe z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejący układ komunikacyjny. W związku z powyższym, przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań.

W planie zagospodarowania przestrzennego działki objęte zostały strefami urbanistycznymi D1U, co oznacza tereny zabudowy usługowej oraz w niewielkim zakresie D4KDL, co oznacza tereny komunikacji dróg publicznych klasy D czyli dojazdowe (fragment działek 5054/145 i 5056/114).

Działki oznaczone numerami 5050/85, 5052/144, 5054/145 oraz 5056/114 o łącznej powierzchni 0,3619 ha tworzą funkcjonalną całość. Działki łącznie posiadają kształt nieregularny, zwarty. Teren w części południowej i zachodniej posiada wysokie skarpy. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej ul. Staszica. Wjazd na teren nieruchomości możliwy od bocznej odnogi ul. Staszica, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości. Najbliższe sąsiedztwo działek stanowi zabudowa usługowo-magazynowa, niewielki budynek hali sportowej, teren niewielkiej stacji paliw. Dalsze otoczenie to tereny ogródków działkowych oraz zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i tereny leśne. Wszystkie media zlokalizowane są w zasięgu przedmiotowej nieruchomości. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna biegną w drodze dojazdowej od strony północnej działek, sieć gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony zachodniej. Na działce numer 5050/85 usytuowany jest słup energetyczny niskiego napięcia.

W odległości około 120 m od nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Do nieruchomości można dojechać jadąc od strony Wyr, Mikołowa oraz centrum Łazisk Górnych jadąc głównymi lub bocznymi drogami publicznymi. Infrastruktura społeczno-usługowa oraz oświatowa obrębu Łaziska Średnie znajduje się w promieniu 0,7 km od nieruchomości. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa miasta usytuowana jest w odległości 1,7 km od nieruchomości.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 28 kwietnia do 19 maja 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki