Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargu ustnego – ul. Tuwima

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 4436/167 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY TUWIMA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/60/19 z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej oraz Tuwima

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto Wadium

 

4436/167 1361 Łaziska Średnie,
k.m. 1
KA1M/00059432/9 63 400,00 zł 6 000,00 zł

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15 kwietnia 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Tuwima, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00059432/9 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną D23MU,
co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie nowej i starszej zabudowy jednorodzinnej oraz niezabudowanych działek budowlanych. Działka posiada kształt regularny tj. prostokąta o wymiarach około 38 m x 32 m. Teren działki zasadniczo płaski, wzdłuż zachodniej granicy biegnie skarpa. Od strony wschodniej działka graniczy z ulicą Tuwima, z pozostałych trzech stron przylega do niezabudowanych działek budowlanych. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna i sieć gazowa zlokalizowane są przy wschodniej granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Tuwima, droga szeroka, utwardzona, ale bez nawierzchni asfaltowej. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości około 0,35 km od nieruchomości, przy ul. Wyrskiej. W promieniu 0,5 km zlokalizowana jest cała infrastruktura społeczno-usługowa i oświatowa obrębu Łaziska Średnie (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka).

Nad działką 4436/167 przechodzą linie wysokiego napięcia. Znaczna część działki znajduje się
w strefie ochronnej wokół linii wysokiego napięcia 110 kV. Budynki mieszkalne posadowione na takiej nieruchomości powinny być usytuowane w odległości 14,5 m od skrajnych przewodów, natomiast budynki niemieszkalne, które nie będą przeznaczone do stałego pobytu ludzi można lokalizować
w odległości 3,0 m od skrajnych przewodów roboczych. Metalowe bramy, ogrodzenia można lokalizować w odległości poziomej mniejszej niż 14,5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, ale należy je uziemić. W około 83 % działka objęta jest strefą ochronną, budynek mieszkalny można wybudować na niewielkim fragmencie w części północno-wschodniej. W strefie ochronnej
w odległości do 3 m od skrajnych przewodów można usytuować budynki niemieszkalne np. garaże lub pomieszczenia gospodarcze. Posadowienie budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnych przewodów wymaga uzgodnień i opinii przedsiębiorstwa przesyłowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Tuwima”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość,
a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest
w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 23 kwietnia do 14 maja 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 04 czerwca 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki