Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargu nieograniczonego ustnego w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyszyńskiego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/111/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyszyńskiego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
 

Lp.

 

NUMER

DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 5186/166 645 m2 65 000,00 zł KA1M/00033757/5
2. 5187/166 668 m2 58 900,00 zł KA1M/00033757/5
3. 5185/166 129 m2 5 600,00 zł KA1M/00033757/5

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 24 lipca 2019 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Kard. Wyszyńskiego, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00033757/5 zawiera wpisy o służebnościach drogowych wpisane w latach 1883 – 1964. Wpisy działu III ksiąg wieczystych uznano za bezprzedmiotowe z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV tejże księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działka nr 5187/166 objęta została strefą urbanistyczną D23MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej, działki nr 5186/166 oraz 5185/166 zostały objęte strefami urbanistycznymi D23MU oraz D7KDD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji – dróg publicznych klasy D (dojazdowe).

Działka 5186/166 zlokalizowana jest w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenu kościoła oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, kwadratowy o wymiarach około 25 m x 25 m, teren działki zasadniczo płaski. Od strony północnej działka graniczy z boczną odnogą ul. Wyszyńskiego oraz po przeciwnej stronie ulicy z terenem zabudowanym kościołem, od strony wschodniej z działkami
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od strony zachodniej znajduje się działka, na której powstaje parking, od strony południowej znajdują się niezabudowane działki budowlane. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są w ulicy Wyszyńskiego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Wyszyńskiego (boczna ulica o nawierzchni asfaltowej). Odległość do przystanków komunikacji miejskiej wynosi około 0,7 km. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej dobry – w promieniu około 0,5 km od działki znajdują się placówki handlowe, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka. Przez teren działki, w pobliżu jej zachodniej granicy przechodzi rurociąg kanalizacyjny oraz wodociąg.

Działka 5187/166 zlokalizowana jest w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenu kościoła oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, prostokątny o wymiarach około 30 m x 22 m, teren działki zasadniczo płaski, działka położona w drugiej linii zabudowy. Działka od strony północnej graniczy z działką nr 1585/166 stanowiącą dojazd (drogę wewnętrzną) od bocznej odnogi ul. Wyszyńskiego oraz
z działką niezabudowaną, od strony południowej i wschodniej z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi, a od zachodniej z działką niezabudowaną, na której powstaje parking. Działka podłączona jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz linii energetycznej. Sieć gazowa zlokalizowana jest w ulicy Wyszyńskiego (około 22 metrów od granicy działki). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 5185/166 stanowiącą dojazd do ulicy Wyszyńskiego. Odległość do przystanków komunikacji miejskiej wynosi około 0,7 km. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej dobry – w promieniu około 0,5 km od działki znajdują się placówki handlowe, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka. W chwili wywieszenia przedmiotowego wykazu na działce znajduje się budynek byłej stolarni przeznaczony do rozbiórki.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 13 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 2 do 23 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne
ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

 

 

wielkość czcionki