Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym w Łaziskach Górnych w rejonie ulicy Wierzysko

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VII/76/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 784/62 położonej w Łaziskach Górnych w rejonie ulicy Wierzysko oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)                                            

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE 

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI KSIĘGA WIECZYSTA
1. 784/62 845 m2 38 870,00 zł KA1M/00066090/1

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30 lipca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Wierzysko, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną E9Z, co oznacza tereny zieleni nieurządzonej. Działka 784/62 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Grunt z nieznacznym spadkiem w kierunku wschodnim, z częściową infrastrukturą techniczną usytuowaną w sąsiedztwie,
o korzystnej szerokości i ukształtowaniu oraz atrakcyjnej perspektywie widokowej w kierunku południowym. Działka nieogrodzona, wykorzystywana w stanie faktycznym jako droga. Działka od strony północnej graniczy z nieruchomością gruntową zagospodarowana na cele rekreacyjno-sportowe, natomiast z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi. W chwili obecnej działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ale jest z nią skomunikowana poprzez nieruchomości, do których zostanie dołączona. W chwili wywieszenia wykazu działka 784/62 pozostaje przedmiotem umowy dzierżawy na rzecz osób trzecich (powstała bowiem z podziału działki nr 747/62 będącej przedmiotem umowy dzierżawy na cele rolnicze).

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 746/62 oraz 477/62.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 13 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 2 do 23 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne
ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

 

wielkość czcionki