Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/112/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2624/220 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

                                                                                                                                      

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

CENA NIERUCHOMOŚCI NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2624/220 87 m2 6 525,00 zł KA1M/00083069/0

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30 lipca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Łazy, arkusz mapy 4, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV pozostają wolne od wpisów. Działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefami urbanistycznymi C1PU oraz C1KDZ, co oznacza tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, a także tereny dróg publicznych klasy Z (zbiorcze). Działka 2624/220 ma kształt regularny, zbliżony do odwróconego trapezu, jest to grunt niezabudowany, nieogrodzony, płaski. Infrastruktura techniczna założona na oraz w sąsiedztwie działki. Nad środkową częścią nieruchomości przebiega napowietrzna linia średniego napięcia.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności. 

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 2622/204, 2237/204, 2718/220, 1092/78, 1264/78, z którymi stanowić będzie zorganizowaną całość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 13 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 2 do 23 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne
ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki