Sprzedaż działki przy ul. Miodowej

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 1415/47 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
PRZY ULICY MIODOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIII/234/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Miodowej,

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 o powierzchni 0,1092 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00061767/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Cena wywoławcza netto 117 500,00 zł

Cena wywoławcza została ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 12 kwietnia 2022 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 1415/47 odbył się w dniu 25 lipca 2022 roku i, ze względu na brak oferentów, zakończył się wynikiem negatywnym.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00061767/3 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka  nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną B5MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1415/47 o powierzchni 0,1092 ha jest niezabudowana, z lekkim spadkiem w kierunku północnym, posiada regularny kształt czworoboku o wymiarach około 40 m x27 m, korzystny do zabudowy. Działka położona przy utwardzonej drodze gminnej ul. Miodowej. Sąsiedztwo działki stanowią w większości grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi, budynkiem przedszkola oraz grunty z zadrzewieniem i krzewami. W obszarze, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość występuje pełne uzbrojenie sieciowe
w zakresie infrastruktury technicznej tj. woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz. Przez teren działki, po przekątnej, w kierunku północny zachód południowy wschód przebiega napowietrzna linia SN 20kV, co nie wyklucza zabudowy nieruchomości lecz ogranicza ją do konkretnej części.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2022 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 października 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 44 8436 0003 0000 0026 9001 0006 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Miodowej ”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 21 kwietnia do 12 maja 2022 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 02 czerwca 2022 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl