Sprzedaż działki na ulicy Wyszyńskiego

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY WYSZYŃSKIEGO

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/111/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyszyńskiego

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Ceny wywoławcze ustalone zostały na podstawie operatów szacunkowych z dnia 24 lipca 2019 roku.

Uwaga! Wylicytowane ceny zakupu nieruchomości zostaną powiększone o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Kard. Wyszyńskiego, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00033757/5 zawiera wpisy o służebnościach drogowych wpisane w latach 1883 – 1964. Wpisy działu III ksiąg wieczystych uznano za bezprzedmiotowe z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV tejże księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działka nr 5187/166 objęta została strefą urbanistyczną D23MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, działka nr 5186/166 została objęta strefami urbanistycznymi D23MU oraz D7KDD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji – dróg publicznych klasy D (dojazdowe). Działki przeznaczono do sprzedaży w stanie istniejącym.

Działka 5186/166 zlokalizowana jest w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenu kościoła oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, kwadratowy o wymiarach około 25 m x 25 m, teren działki zasadniczo płaski. Od strony północnej działka graniczy z boczną odnogą ul. Wyszyńskiego oraz po przeciwnej stronie ulicy z terenem zabudowanym kościołem, od strony wschodniej z działkami z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od strony zachodniej znajduje się działka, na której znajduje się parking, od strony południowej znajdują się niezabudowane działki budowlane. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są w ulicy Wyszyńskiego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Wyszyńskiego (boczna ulica o nawierzchni asfaltowej). Odległość do przystanków komunikacji miejskiej wynosi około 0,7 km. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej dobry – w promieniu około 0,5 km od działki znajdują się placówki handlowe, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka. Przez teren działki, w pobliżu jej zachodniej granicy przechodzi rurociąg kanalizacyjny oraz wodociąg.

Działka 5187/166 zlokalizowana jest w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenu kościoła oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt regularny, prostokątny o wymiarach około 30 m x 22 m, teren działki zasadniczo płaski, działka położona w drugiej linii zabudowy. Działka od strony północnej graniczy z działką nr 1585/166 stanowiącą dojazd (drogę wewnętrzną) od bocznej odnogi ul. Wyszyńskiego oraz z działką niezabudowaną, od strony południowej i wschodniej z działkami zabudowanymi domami jednorodzinnymi, a od zachodniej z działką niezabudowaną, na której znajduje się parking. Działka podłączona jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz linii energetycznej. Sieć gazowa zlokalizowana jest w ulicy Wyszyńskiego (około 22 metrów od granicy działki). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 5185/166 stanowiącą dojazd do ulicy Wyszyńskiego. Odległość do przystanków komunikacji miejskiej wynosi około 0,7 km. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej dobry – w promieniu około 0,5 km od działki znajdują się placówki handlowe, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka. Na działce znajduje się budynek byłej stolarni przeznaczony do rozbiórki.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o godz. 12:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości gruntowej. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 października 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wyszyńskiego – działka nr ………” (proszę wpisać wybrany numer działki). Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 2 do 23 sierpnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 13 września 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37)
w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

wielkość czcionki