Sprzedaż działki na ulicy Modrzewiowej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 2250/140 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY MODRZEWIOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2250/140  położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 26 czerwca 2019 roku wynosiła 25 290,00 zł netto. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 96/288/19 z dnia 12 sierpnia cena wywoławcza ustalona została na kwotę 40 000,00 zł. Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Modrzewiowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział IV KA1M/00068608/0 pozostaje wolny od wpisów. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej znajdują się wpisy dotyczące służebności drogowej oraz przesyłu. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną A3MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działka zlokalizowana jest w obszarze szeregowej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa, w dogodnej odległości od wjazdu na drogę krajową DK81. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego. Średnia długość działki wynosi około 25 metrów, średnia szerokość – około 16 metrów. Działka położona jest przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy – ulica Modrzewiowa. Na części nieruchomości urządzono parking dla samochodów osobowych, pozostałą część stanowi teren nieużytkowany, zadarniony z pojedynczymi drzewkami z samosiewu. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja), która jest założona na działce lub w jej sąsiedztwie.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 września 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Modrzewiowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest
w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 3 do 24 lipca 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37)
w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

wielkość czcionki