Sprzedaż działki na ul. Wyrskiej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY WYRSKIEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/423/14 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych:

Powyższe ceny wywoławcze zostały ustalone na podstawie operatów szacunkowych z dnia 29 lipca 2019 roku sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

W/W działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie są również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00058993/2 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną D40MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolem użytku R III b.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu zlokalizowane są w strefie peryferyjnej, w północno-wschodniej części miasta przy granicy z Wyrami, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenów niezabudowanych oraz terenu firmy zajmującej się hodowlą drzew i krzewów. Działki mają dostęp do drogi powiatowej ul. Wyrskiej za pośrednictwem drogi wewnętrznej – ul. Wyrska boczna. Odcinek ulicy Wyrskiej prowadzący do działek jest nieurządzony. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej ocenia się jako zadawalający – w odległości około 650 m od nieruchomości znajduje się szkoła, market Netto, Biedronka, apteka, przystanek autobusowy. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa gminy usytuowana jest w odległości około 2,5 kilometra od nieruchomości.

Działka nr 4586/220 posiada regularny kształt czworoboku, teren działki zasadniczo płaski. Media – sieć wodociągowa, gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony wschodniej około 18 metrów od granicy działki, sieć kanalizacyjna biegnie około 35 metrów od północnej granicy działki.

Działka nr 4587/220 posiada kształt regularny. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Media – sieć wodociągowa, gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony wschodniej, około 10 metrów od granicy działki, sieć kanalizacyjna biegnie około 50 metrów od wschodniej granicy działki.

Działka nr 4588/220 posiada kształt regularny. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Media – sieć wodociągowa oraz linia energetyczna znajdują się przy granicy działki, sieć gazowa znajduje się 10 metrów od wschodniej granicy działki, a sieć kanalizacyjna biegnie w odległości około 50 metrów od nieruchomości. Na działce posadowiony jest transformator.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku przedmiotowych nieruchomości, wynosi od 1% do 3% ceny gruntu, w zależności od celu, na jaki zostały oddane. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu prawa użytkowania wieczystego wyżej opisanych działek zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium dla wybranej działki w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 października 2019 roku
na konto Urzędu Miasta Łaziska Górne Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Wyrskiej – działka nr ……… (proszę wpisać wybrany numer działki)”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena prawa użytkowania wieczystego nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 12 sierpnia do 2 września 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 23 września 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

wielkość czcionki