Sprzedaż działki na ul. Wesołej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY WESOŁEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/419/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2140/18 oraz 2141/18 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

 

Lp.

Numer

działki

Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto PLN Wadium

PLN

1. 2140/18 1142 Łaziska Górne,
k.m. 2
KA1M/00062280/2

 

109 632,00 10 000,00
2. 2141/18 1250 Łaziska Górne,
k.m. 2
KA1M/00062280/2

 

113 750,00 10 000,00

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 24 lutego 2020 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowane ceny zakupu działek zostaną powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2140/18 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość nieruchomości wynosi około 36,50 m, średnia szerokość – około 31 m. Działka położona jest przy drodze gminnej. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację działki określa się jako dobrą, gdyż znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu do centrum miasta (około 1 km), w bliskości terenów zieleni, usług i komunikacji. Obok zachodniej granicy działki przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, zaś wzdłuż północnej granicy przebiega linia średniego napięcia 20kV. Na działce posadowiony jest słup trójramienny.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2141/18 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość nieruchomości wynosi około 40 m, średnia szerokość – około 31 m. Działka położona jest przy drodze gminnej. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację działki określa się jako dobrą, gdyż znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu do centrum miasta (około 1 km), w bliskości terenów zieleni, usług i komunikacji. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega linia średniego napięcia 20kV.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 maja 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wesołej – działka nr …… (proszę wpisać wybrany numer działki)”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 28 lutego do 20 marca 2020 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 10 kwietnia 2020 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:  mk@laziska.pl

 

 

wielkość czcionki