Sprzedaż działki na ul. Łazy

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OZNACZONYCH NUMERAMI 2803/246 ORAZ 2802/246 POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY ŁAZY

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/126/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2803/246 oraz 2802/246 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
Ogłasza 

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 01 października 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Łazy, arkusz mapy 4,
i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi zawiera dwa wpisy o ograniczonym prawie rzeczowym tj. wpis dotyczący służebności przesyłu ustanowionej na rzecz Tauron Wytwarzanie S. A., przy czym zakres jej wykonywania ograniczony jest do działki niebędącej przedmiotem wykazu oraz wpis dotyczący służebności przesyłu ustanowionej na rzecz PEC Sp. z o. o. dotyczący działki nr 1596/246, z której, w wyniku podziału, powstały nieruchomości 2803/264 oraz 2802/264. Przedmiotowa służebność polega na przeprowadzeniu i pozostawieniu na działce 1596/246 przewodów sieci ciepłowniczej na powierzchni 822,50 m2 oraz na korzystaniu przez właściciela sieci lub osoby przez niego upoważnione z przedmiotowej działki w postaci nieograniczonego dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej utrzymania oraz na umożliwieniu przyłączeń do tej sieci. Dział IV KA1M/00017980/9 pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną A22U, co oznacza tereny zabudowy usługowej. Działki przeznaczone zostały do sprzedaży łącznie jako jedna nieruchomość gruntowa. Nieruchomości mają kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, są niezabudowane, z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym, porośnięte samosiewem liściastym. Podstawowa infrastruktura techniczna (prąd, woda, kanalizacja, ciepłociąg) założona jest na lub w sąsiedztwie działek. Nieruchomości położone są przy drodze powiatowej – ul. Łazy, zaś z pozostałych stron graniczą z działkami gruntowymi niezabudowanymi. Przez działkę 2802/246 przebiega linia ciepłociągu oraz wodociągu. Odległość od działek do centrum miasta wynosi około 3 km, od DK 81 –  około 0,5 km. W sąsiedztwie znajduje się kompleks przemysłowo-usługowy elektrowni oraz huty oraz miejskie wysypisko śmieci z punktem selektywnej zbiórki odpadów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 16 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 grudnia 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Łazy”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 03 do 24 października 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 listopada 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

wielkość czcionki