Sprzedaż działki na ul. Górnej

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/124/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2785/180 oraz 2786/180 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Górnej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)                                                                                                                                                          

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2785/180 119 m2 9 500,00 zł KA1M/00077593/7
2. 2786/180 42 m2 3 400,00 zł KA1M/00077593/7

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 28 października 2019 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisane działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Górnej, arkusz mapy 4, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00077593/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone
i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 2785/180 objęta została strefą urbanistyczną A82MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a działka 2786/180 została objęta strefami urbanistycznymi A82MU i A16KDD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji – drogi publiczne klasy D (dojazdowe). Przedmiotowe działki zlokalizowane są w centralnej części miasta Łaziska Górne, posiadają kształt nieregularny i nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 2781/181 oraz 2782/181.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 19 listopada do 10 grudnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne  ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

 

wielkość czcionki