Sprzedaż działek w rejonie ulic Jesionowej i Rybnickiej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMERAMI 2299/135 ORAZ 2295/135 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH W REJONIE ULIC JESIONOWEJ I RYBNICKIEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXVII/367/21 z dnia 26 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 2299/135 oraz 2295/135 położonej w Łaziskach Górnych w rejonie ulic Jesionowej i Rybnickiej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych w rejonie ulic Jesionowej i Rybnickiej oznaczonej numerami działek 2299/135 o powierzchni 0,4123 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00062143/0 oraz 2295/135 o powierzchni 0,2053 ha zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00006036/7. Księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6176 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 04 października 2021 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 783 000,00 zł (netto).

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w nieruchomość znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, w rejonie ulic Jesionowej i Rybnickiej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Działy IV ksiąg wieczystych przedmiotowych działek pozostają wolne od wpisów. W dziale III ksiąg wieczystych numer KA1M/00062143/0 oraz KA1M/00006036/7 pojawiła się wzmianka z dnia 27 grudnia 2021 roku o ustanowieniu na działkach 2299/135 oraz 2295/135 służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o .o. w Łaziskach Górnych
i następców prawnych tej Spółki, polegająca na prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do eksploatacji, naprawy, remontów oraz modernizacji urządzeń przesyłowych – sieci kanalizacyjnych znajdujących się na nieruchomości, a stanowiących własność PGKiM Sp. z o. o. w Łaziskach Górnych, oraz dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania przeglądów, kontroli i konserwacji, z tym zastrzeżeniem, że Spółka zobowiązana będzie do niezwłocznego uporządkowania terenu, odtworzenia jego stanu zagospodarowania istniejącego w dniu zajęcia terenu. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną A9MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 2299/135 oraz 2295/135 o łącznej powierzchni 0,6176 ha położona jest w północnej części Łazisk Górnych pomiędzy ulicą Rybnicką a Jesionową, w sąsiedztwie terenu domów osiedla domków jednorodzinnych. Nieruchomość posiada dobry dostęp komunikacyjny – położona jest przy ulicy Rybnickiej w odległości około 170 metrów od wjazdu na drogę krajową DK81 w kierunku Skoczowa oraz od ulicy Jesionowej w odległości około 400 metrów od wjazdu na drogę krajową DK 81 w kierunku Katowic. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości od strony zachodniej stanowi teren rekreacyjny – boisko, plac zabaw oraz oświetlony chodnik biegnący od ulicy Jesionowej do ulicy Rybnickiej i przejścia na dworzec kolejowy, od strony południowej teren graniczy z torami kolejowymi terenem dworca PKP, od strony wschodniej z ulicą Rybnicką i biegnącą dalej na wschód drogą krajową, a od północy z terenem niezabudowanym oraz działką z zabudową jednorodzinną. Dalsze otoczenie stanowią osiedla domów jednorodzinnych. Przedmiotowy teren posiada kształt nieregularny.
Od strony wschodniej teren okala niewielką działkę, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków. Nieruchomość jest zasadniczo płaska, z niewielkim spadkiem od strony południowej, przy czym od południa i wschodu teren okalają skarpy, co powoduje, że cały obszar nieruchomości jest usytuowany poniżej w stosunku do ulicy Rybnickiej. Przez środek działki 2295/135, w kierunku wschód-zachód biegnie rów melioracyjny, w którym usytuowany jest rurociąg sieci kanalizacyjnej.
Po obu stronach rowu znajdują się drzewa i krzewy. Przez działkę 2299/135 przechodzą, do usytuowanej obok przepompowni trzy rurociągi kanalizacyjne tj. jeden od strony zachodniej o średnicy 200 mm, dwa o średnicy 315 mm i 200 mm od strony południowej, równolegle do wschodniej granicy działki, w odległości 14 m od tej granicy w głąb terenu. Przez teren działki 2299/135 przechodzi sieć wodociągowa oraz linia energetyczna. Teren działki 2295/135 jest częściowo podmokły (w miejscu istniejącego kiedyś rowu melioracyjnego). Przystanek komunikacji miejskiej położony jest w odległości 200 m od nieruchomości przy ulicy Rybnickiej. 200 metrów od granicy nieruchomości znajduje się market „Biedronka”, a cała infrastruktura społeczno-usługowa, administracyjna i oświatowa znajduje się w promieniu 1,5 km od nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 80 000,00 zł dla. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 15 marca 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki ul. Jesionowa/Rybnicka”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 08 do 29 listopada 2021 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 grudnia 2021 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

wielkość czcionki