Sprzedaż działek przy ul. Wyszyńskiego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XL/417/22 z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 5265/157 oraz 5266/157 położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyszyńskiego, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 422/1279/22 z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 5265/157 oraz 5266/157 położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyszyńskiego oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Numer i powierzchnia działki: 5265/157 o powierzchni 0,0220 ha oraz 5266/157 o powierzchni 0,0057 ha. Łączna powierzchnia wynosi 0,0277 ha

Wartość netto: 27 900,00 zł

Księga wieczysta: KA1M/00059699/8

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 23 marca 2022 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisane działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyszyńskiego, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00059699/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działki objęte zostały strefą urbanistyczną D17MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Nieruchomości zlokalizowane są w promieniu około 1 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przedmiotowe działki łącznie posiadają kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach około 5,0 m x 55 m i powierzchni 0,0277 ha. Teren działek zasadniczo płaski. Bezpośrednie otoczenie działek stanowią nieruchomości z nową zabudową jednorodzinną oraz tereny niezabudowane. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy wschodniej granicy działki nr 5266/157. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Wyszyńskiego poprzez wewnętrzną drogę dojazdową, nieurządzoną. Przystanki komunikacji miejskiej położone są w odległości około 1,0 km od nieruchomości. Dostęp do infrastruktury społeczno-usługowej ocenia się jako zadowalający. Sklepy, market, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka znajdują się w promieniu 1,km od działek.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. nieruchomości nr 5039/157.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1
i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 13 maja 2022 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 01 do 22 kwietnia 2022 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki