Sprzedaż działek przy ul. Akacjowej

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VII/75/19
z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Akacjowej i Głogowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

  1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1341/12 o powierzchni 0,0700 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 101 700,00 zł
  2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1342/12 o powierzchni 0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 157 900,00 zł
  3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1343/12 o powierzchni 0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 160 700,00 zł
  4. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1344/12 o powierzchni 0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 157 250,00 zł
  5. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1345/12 o powierzchni 0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 160 700,00 zł
  6. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1346/12 o powierzchni 0,1001 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 163 700,00 zł
  7. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 1347/12 o powierzchni 0,1000 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00066641/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 03 października 2022 roku wynosi 163 500,00 zł

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Akacjowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00066641/9 zawiera wpis o nieodpłatnej służebności drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1207/12. Wpis działu III księgi wieczystej uznano za bezprzedmiotowy z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejącą sytuację komunikacyjną. Dział IV tejże księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną B10MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomości zlokalizowane są w odległości około 1,8 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie niezabudowanych terenów budowlanych, zabudowy jednorodzinnej oraz w bliskiej odległości terenów leśnych. Teren wszystkich działek z lekkim spadkiem. Od strony wschodniej nieruchomości graniczą z ulicą Akacjową, stanowiącą boczna drogę od ulicy Przysiółki. W ulicy Akacjowej biegnie sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna (deszczowa i ściekowa), projektowana jest również linia energetyczna. Sieć gazowa usytuowana jest w ulicy Przysiółki. Działki posiadają zadowalający dostęp komunikacyjny – w odległości 700 metrów od działek znajduje się wjazd na ulicę Orzeską, jedną z głównych ulic miasta, biegnącą z jednej z jednej strony w kierunku centrum Łazisk Górnych, z drugiej w kierunku Orzesza. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest przy ulicy Orzeskiej, w odległości 700 metrów od nieruchomości. Główna infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa miasta usytuowana jest w odległości 1,8 km od nieruchomości. Dojazd do działek jest zadowalający – do nieruchomości można dojechać drogami głównymi oraz bocznymi stanowiącymi własność gminy.

Działka 1341/12 posiada kształt lekko nieforemny, zbliżony do prostokąta o wymiarach około 35m x 20m.

Działka nr 1342/12 posiada kształt foremny, zbliżony do kwadratu o wymiarach około 35m x 29m.

Działka nr 1343/12 posiada kształt foremny, zbliżony do kwadratu o wymiarach około 35m x 29m.

Działka nr 1344/12 posiada kształt lekko nieforemny, zbliżony do kwadratu o wymiarach 35m x 30m z częściowo wyciętym bokiem zachodnim bokiem.

Działka nr 1345/12 posiada kształt foremny, zbliżony do kwadratu o wymiarach około 31m x 32m.

Działka nr 1346/12 posiada kształt foremny, zbliżony do kwadratu o wymiarach około 31m x 32m.

Działka nr 347/12 posiada kształt foremny, zbliżony do kwadratu o wymiarach około 31m x 32m.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 15 listopada 2022 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 04 do 25 października 2022 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl