Przetarg – sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego ARO model 246 wersja ANT-M4

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ SPECJALNEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI ARO MODEL 246 WERSJA ANT-M4

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 roku poz. 506) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 46/121/19 z dnia 21 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż opisanego poniżej samochodu pożarniczego:

Marka
Model

Wersja

Numer rejestracyjny Rok produkcji

Numer silnika Cena wywoławcza Postąpienie

1% ceny wywoławczej

ARO

246

ANT-M4

 

 

SMI 16W6 2004

 

113311 2 800,00 zł

(słownie: dwa tysiące osiemset 00/100)

30,00 zł
 • Cena wywoławcza powyższego pojazdu została ustalona na podstawie opinii sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5 w pokoju nr 3.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 roku na konto Urzędu Miasta Łaziska Górne: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż samochodu ARO”. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 • Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość,
  a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem. Oryginały ww. dokumentów powinny być okazane komisji przetargowej w dniu przetargu.
 • Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył pojazdu w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny kupna samochodu.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca pojazdu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 • Wyłoniony w przetargu nabywca samochodu jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, dokonać wpłaty ustalonej ceny pojazdu na konto Urzędu Miasta Łaziska Górne: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 37 8454 1066 2004 0010 0117 0003. Termin płatności należności za wybrany pojazd pomniejszone o wpłacone wadium upływa najpóźniej na dzień przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu na terenie Łazisk Górnych po podpisaniu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny. Wszelkie koszty związane
  z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik winien zapoznać się ze stanem technicznym przedmiotowego pojazdu. Dokumentacja techniczna dostępna jest w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (ul. Energetyków 5 pok. nr 4). Sprzedający nie odpowiada za ukryte wady pojazdu.
 • Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Średnich przy
  Św. Barbary 9, po uprzednim ustaleniu terminu (tel. 32 224 21 20).
 • Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Nr tel. 32 324 80 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: mk@laziska.pl

Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łaziska Górne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łaziska Górne przy Placu Ratuszowym 1 oraz na ulicy Energetyków 5.

wielkość czcionki