Przetarg – sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Tuwima

 

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
4436/167 1361 m2 63 400,00 zł KA1M/00059432/9

 

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15 kwietnia 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Tuwima, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III
i IV KA1M/00059432/9 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną 3 MU1 oraz 19 MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie nowej i starszej zabudowy jednorodzinnej oraz niezabudowanych działek budowlanych. Działka posiada kształt regularny tj. prostokąta
o wymiarach około 38m x 32 m. Teren działki zasadniczo płaski, wzdłuż zachodniej granicy biegnie skarpa. Od strony wschodniej działka graniczy z ulicą Tuwima, z pozostałych trzech stron przylega do niezabudowanych działek budowlanych. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna i sieć gazowa zlokalizowane są przy wschodniej granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Tuwima, droga szeroka, utwardzona, ale bez nawierzchni asfaltowej. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się
w odległości około 0,35 km od nieruchomości, przy ul. Wyrskiej. W promieniu 0,5 km zlokalizowana jest cała infrastruktura społeczno-usługowa i oświatowa obrębu Łaziska Średnie (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka).

Nad działką 4436/167 przechodzą linie wysokiego napięcia. Znaczna część działki znajduje się w strefie ochronnej wokół linii wysokiego napięcia 110 kV. Budynki mieszkalne posadowione na takiej nieruchomości powinny być usytuowane w odległości 14,5 m od skrajnych przewodów, natomiast budynki niemieszkalne, które nie będą przeznaczone do stałego pobytu ludzi można lokalizować w odległości 3,0 m od skrajnych przewodów roboczych. Metalowe bramy, ogrodzenia można lokalizować w odległości poziomej mniejszej niż 14,5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, ale należy je uziemić. W około 83 % działka objęta jest strefą ochronną, budynek mieszkalny można wybudować na niewielkim fragmencie w części północno-wschodniej. W strefie ochronnej w odległości do 3 m od skrajnych przewodów można usytuować budynki niemieszkalne np. garaże lub pomieszczenia gospodarcze. Posadowienie budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnych przewodów wymaga uzgodnień i opinii przedsiębiorstwa przesyłowego.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 4 czerwca 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 23 kwietnia do 14 maja 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki