Przetarg – sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Lipowej.

 

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
4435/167

4434/166

575 m2

393 m2

Łącznie 968 m2

43 700,00 zł

15 000,00 zł

Razem 58 700,00 zł

KA1M/00059432/9

KA1M/00006584/3

 

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 15 kwietnia 2019 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Lipowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III
i IV KA1M/00059432/9 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość 4435/167 nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Dział III KA1M/00006584/3 zawiera wpis
o służebności drogowej, dział IV pozostaje wolny od wpisów. Wpis działu III księgi uznano za bezprzedmiotowy z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejący układ komunikacyjny. Działka 4434/166 również nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną 3 MU1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  Nieruchomości zlokalizowane są w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie nowej i starszej zabudowy jednorodzinnej oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się
w odległości około 0,35 km od nieruchomości, przy ul. Wyrskiej. W promieniu 0,5 km zlokalizowana jest cała infrastruktura społeczno-usługowa i oświatowa obrębu Łaziska Średnie (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka).

Działka nr 4434/166 posiada kształt regularny – prostokąta o wymiarach około 17 m x 23 m. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim, za wschodnią granicą działki biegnie skarpa. Od strony północno-zachodniej nieruchomość graniczy
z działką stanowiącą drogę dojazdową, z pozostałych trzech stron przylega do niezabudowanych działek budowlanych.  Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy zachodniej granicy działki. Sieć gazowa biegnie
w odległości ok. 40 m od granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Lipowa, droga wąska, bez utwardzenia. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie ochronnej wokół linii wysokiego napięcia 110 kV. Budynki mieszkalne posadowione na takiej nieruchomości powinny być usytuowane w odległości 14,5 m od skrajnych przewodów, natomiast budynki niemieszkalne, które nie będą przeznaczone do stałego pobytu ludzi można lokalizować w odległości 3,0 m od skrajnych przewodów roboczych. Metalowe bramy, ogrodzenia można lokalizować w odległości poziomej mniejszej niż 14,5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, ale należy je uziemić. Na działce trudno będzie posadowić budynek mieszkalny, ale inny, niemieszkalny praktycznie w każdym dowolnym miejscu. W związku z powyższym działka nr 4434/166 została przeznaczona do zbycia łącznie z nieruchomością do niej przylegającą oznaczoną numerem 4435/167. Działka posiada kształt regularny – prostokąta o wymiarach około 17 m x 34 m. Teren z nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Od strony południowo-zachodniej działka graniczy z ulicą Lipową, a od strony północno-zachodniej sąsiaduje z jej boczną odnogą.
Z pozostałych stron działka przylega do niezbudowanych działek budowlanych. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy południowej
i zachodniej granicy działki. Sieć gazowa biegnie w odległości około 6 m od południowej granicy działki, w ulicy Lipowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ulica Lipowa będąca boczną odnogą od ulicy Tuwima jest utwardzona żwirem i tłuczniem.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 4 czerwca 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 23 kwietnia do 14 maja 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

 

 

wielkość czcionki