Projekty UE 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL.STASZICA 4A

Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.12.2022

Wartość inwestycji: 1 228 980,89 zł

Dofinansowanie: 849 295,73 zł

Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a w Łaziskach Górnych.

W szczególności zostaną wykonane następujące zadania:

– ocieplenie ścian budynku,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– modernizacja instalacji.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

 

TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.12.2022

Wartość inwestycji: 1 776 651,99 zł

Dofinansowanie: 1 202 155,08 zł

Istotą projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 4 w Łaziskach Górnych. Zakres prac w ramach projektu obejmuje:

– Ocieplenie stropodachów i stropów,

– Ocieplenie ścian zewnętrznych,

– Ocieplenie podłóg,

– Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,

– Wymianę oświetlenia wewnętrznego,

– Montaż instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej,

– Modernizację instalacji co.

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ŚWIADCZONYCH W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 3 124 999,99 zł

Okres realizacji: 01.06.2021-31.10.2023

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Miasta Łaziska Górne, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.

 

DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM – POPRAWA JAKOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE WRAZ Z DOSKONALENIEM KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polega na organizacji zajęć specjalistycznych oraz profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczających przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łaziskach Górnych.

Planowany rodzaj wparcia:

 1. Zajęcia terapii logopedycznej
 2. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
 3. Trening kompetencji społeczno – emocjonalnych
 4. Terapia pedagogiczna.

Rodzaj organizowanych w ramach projektu zajęć jest wynikiem dokonanej diagnozy i analizy potrzeb edukacyjno – wychowawczych oraz dysfunkcji zdiagnozowanych wśród łaziskich przedszkolaków.

Projekt jest również odpowiedzią na zdiagnozowane braki odpowiedniego wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz elementy wyposażenia placówek biorących udział w projekcie.

Przewidziano ponadto wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi brakami posiadanych kompetencji kadry pedagogicznej na terenie Miasta.

Okres realizacji: 2.08.2021-30.09.2022

Wartość projektu: 1 035 679,11 zł

Dofinansowanie: 880 327,24 zł

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne
Okres realizacji: 2017-07-12 – 2019-12-31

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne. W szczególności zakres prac obejmuje:
– Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wymianą źródła ciepła w obiekcie,
– Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą źródła ciepła w obiekcie,
– Wymianę źródła ciepła w budynku Przedszkola nr 4.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Wartość ogółem: 2 310 060,18 zł

Dofinansowanie: 1 067 517,12 zł
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Termin realizacji 2019-11-27 – 2021-12-31
Wartość całkowita 1 582 715,70 zł
Koszty kwalifikowane 1 582 715,70 zł
Dofinansowanie ogółem 1 345 308,35 zł

Dofinansowanie UE 1 345 308,35 zł

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa centrum przesiadkowego na terenie Łazisk Górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na które składać się mają:

 • zjazdy – nowoprojektowany,
 • parkingi dla samochodów osobowych,
 • ciąg pieszy,
 • przejście dla pieszych,
 • boksy dla rowerów,
 • mała architektura:

– wiaty z OZE (oświetlenie) dla oczekujących na transport publiczny,

– ławki z koszami na śmieci,

– parking zewnętrzny dla rowerów,

– samochodowa wiata parkingowa (carport) przeznaczone do ładowania samochodów

elektrycznych,

 • oświetlenie zewnętrzne,
 • oznakowanie poziome i pionowe

 

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT RATOWNICZY

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.06.2019

Przedmiotem realizacji projektu jest doposażenie dwóch jednostek OSP z Łazisk Górnych: OSP Łaziska Średnie i OSP Łaziska Górne w sprzęt ratowniczy, niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie potencjał wskazanych OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Obie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Rzeczowa realizacja projektu będzie miała miejsce w 2019r.

Wartość ogółem: 279 099,30 zł

Dofinansowanie: 179 443,50 zł

 

SZYTE NA MIARĘ – OFERTA EDUKACYJNA DOSTOSOWANA DO POTRZEB ŁAZISKICH UCZNIÓW

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodniczego wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Wsparcie związane jest z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Wartość projektu: 520 021,75 zł

Dofinansowanie: 468 019,57 zł

Realizatorzy projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

Załączniki
regulamin udziału w projekcie.pdf

 

AKADEMIA SUKCESU. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI UCZNIÓW SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Okres realizacji projektu: 12.02.2018-30.06.2019

Projekt dotyczy realizacji programu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć rozwijających i wyrównawczych. W ramach projektu przewidziano również doskonalenie nauczycieli.

Wartość projektu: 147 026,63 zł

Dofinansowanie: 132 323,97 zł

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych

Załączniki
regulamin.pdf

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE

Okres realizacji: 01.01.2018-31.21.2019

Projekt zakłada realizację kompleksowych usług społecznych w społeczności lokalnej Miasta Łaziska Górne. Rezultatem prowadzonych w ramach projektu działań jest utrzymanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Łaziska Górnych, prowadzącym do wyeliminowania konieczności korzystania z opieki instytucjonalnej. Przewidziano między innymi stworzenie Klubu Seniora, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wartość projektu: 598 292,98 zł

Dofinansowanie: 556 412,47 zł

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prałata Konrada Szwedy – wypożyczenia w każdy poniedziałek 13.00-15.00 lub w innych dniach po uprzednim kontakcie telefonicznym: tel. 32 721 89 10.

Klub Seniora – ilość miejsc – 15

Trwałość projektu: 20 miejsc świadczenia usług (4 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 15 osób (miejsc) w Klubie Seniora, 1 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego).

Trwałość projektu: 24 miesiące od daty zakończenia projektu, kontakt Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, tel. 32 324 80 73.

 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH NA POTRZEBY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Okres realizacji projektu: 15.04.2016 – 30.09.2017

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych na przedszkole. W ramach projektu zaplanowano: roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe oraz wykonanie nowych elementów architektoniczno-budowlanych, a także prace instalacyjne: przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. z dostosowaniem do układu funkcjonalnego. Realizacja projektu powoduje zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych w gminie, dzięki udostępnieniu nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 666 069,41 zł

Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 399 994,87 zł

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY DWORCOWEJ 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Okres realizacji projektu: 17.02.2014 – 30.10.2017

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych. Budynek szkoły objęty projektem przestrzennie podzielony jest na 3 strefy: – budynek starej szkoły, budynek nowej szkoły, budynek sali gimnastycznej z łącznikiem.

Jak wskazała analiza techniczna i specyficzna – zidentyfikowano wyraźne zapotrzebowanie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Realizacja projektu jest optymalna pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych składa się z 3 połączonych ze sobą elementów, stanowiących jednak jedną całość. Stary budynek szkoły został rozbudowany w latach 90 o dwie części: w jednej znajdują się dodatkowe sale lekcyjne, a w drugiej sala gimnastyczna. Prac termomodernizacyjnych na obiekcie nie można podzielić na 3 osobne projekty z uwagi na fakt, iż wszystkie 3 elementy stanowią wciąż jeden budynek.

Przedsięwzięcie zostało więc podzielone na 3 etapy:

1) termomodernizacja starej szkoły – etap zrealizowany w 2014 roku

2) termomodernizacja sali gimnastycznej – etap zrealizowany w 2015 roku

3) termomodernizacja nowej szkoły – etap realizowany w latach 2016-2017.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: roboty budowlane w każdym z budynków, tj. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych warstwą styropianu, wykonanie izolacji termicznej, ocieplenie połaci dachowej, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie styropianem stropów pod skosami nad ostatnią kondygnacją budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo), a także modernizację instalacji c.o.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 5 477 376,93 zł
Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 2 305 955,80 zł

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych.

 

 

 

 

 

NOWE MIEJSCA – NOWE MOŻLIWOŚCI – UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH WRAZ Z OFERTĄ ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE EDUKACYJNE ŁAZISKACH PRZEDSZKOLAKÓW

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, poprawa warunków wychowania przedszkolnego, a także podniesienie jakości i rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci, w tym 24 dzieci w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017.

Projekt polega na poszerzeniu oferty edukacyjnej Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie zwiększenia dostępu do miejsc przedszkolnych oraz zwiększeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w okresie wychowania przedszkolnego poprzez organizację zajęć pobudzających ich rozwój oraz wyrównujących różnice w tym rozwoju. Planowane do realizacji zajęcia poza podstawą programową wynikają z diagnozy oraz rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci, a przede wszystkim będą uwzględniać różnice w poziomie ich rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Realizowane będą także zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dzieci uwzględniające problem cywilizacyjny jakim są wady postawy u dzieci.

Wartość projektu: 363 581,79 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego : 309 044,52 zł

www.sp6.laziska.pl/podzial.htm

 

wielkość czcionki