Projekty UE 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY „CYFROWA GMINA”

27 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa o powierzenie Gminie Łaziska Górne grantu dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Łaziska Górne w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na wymianę części sprzętu komputerowego wykorzystywanego do realizacji zadań przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych. W związku ze zbliżającym się terminem wygaszenia wsparcia dla części systemów operacyjnych wykorzystywanych przez Urząd, wymiana stacji roboczych pracujących pod ich kontrolą pozwoli utrzymać odpowiedni poziom zabezpieczeń systemu informatycznego Gminy przed cyfrowymi zagrożeniami. Zakupiony sprzęt zostanie wyposażony w urządzenia peryferyjne umożliwiające wykorzystanie go także do zdalnej komunikacji.

Gmina Łaziska Górne w ramach projektu wykona również diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Na realizację projektu Gmina Łaziska Górne ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu tj. do 26 października 2023 r.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL.STASZICA 4A

Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.12.2022

Wartość inwestycji: 1 268 209,44 zł

Dofinansowanie: 882 640,00 zł

Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Staszica 4a w Łaziskach Górnych.

W szczególności zostaną wykonane następujące zadania:

– ocieplenie ścian budynku,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– modernizacja instalacji.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

 

TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Okres realizacji: 01.06.2021 – 30.12.2022

Wartość inwestycji: 1 776 651,99 zł

Dofinansowanie: 1 202 155,08 zł

Istotą projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 4 w Łaziskach Górnych. Zakres prac w ramach projektu obejmuje:

– Ocieplenie stropodachów i stropów,

– Ocieplenie ścian zewnętrznych,

– Ocieplenie podłóg,

– Wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,

– Wymianę oświetlenia wewnętrznego,

– Montaż instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej,

– Modernizację instalacji co.

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ŚWIADCZONYCH W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 3 124 999,99 zł

Okres realizacji: 01.06.2021-31.10.2023

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Miasta Łaziska Górne, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.

 

DOBRZE BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM – POPRAWA JAKOŚCI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE WRAZ Z DOSKONALENIEM KOMPETENCJI NAUCZYCIELI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt polega na organizacji zajęć specjalistycznych oraz profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat uczęszczających przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Łaziskach Górnych.

Planowany rodzaj wparcia:

 1. Zajęcia terapii logopedycznej
 2. Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
 3. Trening kompetencji społeczno – emocjonalnych
 4. Terapia pedagogiczna.

Rodzaj organizowanych w ramach projektu zajęć jest wynikiem dokonanej diagnozy i analizy potrzeb edukacyjno – wychowawczych oraz dysfunkcji zdiagnozowanych wśród łaziskich przedszkolaków.

Projekt jest również odpowiedzią na zdiagnozowane braki odpowiedniego wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz elementy wyposażenia placówek biorących udział w projekcie.

Przewidziano ponadto wsparcie dla nauczycieli w postaci studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi brakami posiadanych kompetencji kadry pedagogicznej na terenie Miasta.

Okres realizacji: 2.08.2021-30.09.2022

Wartość projektu: 1 035 679,11 zł

Dofinansowanie: 880 327,24 zł

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne
Okres realizacji: 2017-07-12 – 2019-12-31

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej w dzielnicy Łaziska Dolne. W szczególności zakres prac obejmuje:
– Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z wymianą źródła ciepła w obiekcie,
– Termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą źródła ciepła w obiekcie,
– Wymianę źródła ciepła w budynku Przedszkola nr 4.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Wartość ogółem: 2 310 060,18 zł

Dofinansowanie: 1 067 517,12 zł
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Termin realizacji 2019-11-27 – 2021-12-31
Wartość całkowita 1 582 715,70 zł
Koszty kwalifikowane 1 582 715,70 zł
Dofinansowanie ogółem 1 345 308,35 zł

Dofinansowanie UE 1 345 308,35 zł

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa centrum przesiadkowego na terenie Łazisk Górnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na które składać się mają:

 • zjazdy – nowoprojektowany,
 • parkingi dla samochodów osobowych,
 • ciąg pieszy,
 • przejście dla pieszych,
 • boksy dla rowerów,
 • mała architektura:

– wiaty z OZE (oświetlenie) dla oczekujących na transport publiczny,

– ławki z koszami na śmieci,

– parking zewnętrzny dla rowerów,

– samochodowa wiata parkingowa (carport) przeznaczone do ładowania samochodów

elektrycznych,

 • oświetlenie zewnętrzne,
 • oznakowanie poziome i pionowe

 

WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT RATOWNICZY

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.06.2019

Przedmiotem realizacji projektu jest doposażenie dwóch jednostek OSP z Łazisk Górnych: OSP Łaziska Średnie i OSP Łaziska Górne w sprzęt ratowniczy, niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie potencjał wskazanych OSP w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Obie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Rzeczowa realizacja projektu będzie miała miejsce w 2019r.

Wartość ogółem: 279 099,30 zł

Dofinansowanie: 179 443,50 zł

 

SZYTE NA MIARĘ – OFERTA EDUKACYJNA DOSTOSOWANA DO POTRZEB ŁAZISKICH UCZNIÓW

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodniczego wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Wsparcie związane jest z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Wartość projektu: 520 021,75 zł

Dofinansowanie: 468 019,57 zł

Realizatorzy projektu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich w Łaziskach Górnych

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

Załączniki
regulamin udziału w projekcie.pdf

 

AKADEMIA SUKCESU. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI UCZNIÓW SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Okres realizacji projektu: 12.02.2018-30.06.2019

Projekt dotyczy realizacji programu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć rozwijających i wyrównawczych. W ramach projektu przewidziano również doskonalenie nauczycieli.

Wartość projektu: 147 026,63 zł

Dofinansowanie: 132 323,97 zł

Realizator projektu: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych

Załączniki
regulamin.pdf

 

ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE

Okres realizacji: 01.01.2018-31.21.2019

Projekt zakłada realizację kompleksowych usług społecznych w społeczności lokalnej Miasta Łaziska Górne. Rezultatem prowadzonych w ramach projektu działań jest utrzymanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Łaziska Górnych, prowadzącym do wyeliminowania konieczności korzystania z opieki instytucjonalnej. Przewidziano między innymi stworzenie Klubu Seniora, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wartość projektu: 598 292,98 zł

Dofinansowanie: 556 412,47 zł

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prałata Konrada Szwedy – wypożyczenia w każdy poniedziałek 13.00-15.00 lub w innych dniach po uprzednim kontakcie telefonicznym: tel. 32 721 89 10.

Klub Seniora – ilość miejsc – 15

Trwałość projektu: 20 miejsc świadczenia usług (4 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 15 osób (miejsc) w Klubie Seniora, 1 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego).

Trwałość projektu: 24 miesiące od daty zakończenia projektu, kontakt Urząd Miejski w Łaziskach Górnych, tel. 32 324 80 73.

 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH NA POTRZEBY EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Okres realizacji projektu: 15.04.2016 – 30.09.2017

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych na przedszkole. W ramach projektu zaplanowano: roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe oraz wykonanie nowych elementów architektoniczno-budowlanych, a także prace instalacyjne: przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. z dostosowaniem do układu funkcjonalnego. Realizacja projektu powoduje zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych w gminie, dzięki udostępnieniu nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 666 069,41 zł

Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 399 994,87 zł

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych.

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY DWORCOWEJ 4 W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Okres realizacji projektu: 17.02.2014 – 30.10.2017

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych. Budynek szkoły objęty projektem przestrzennie podzielony jest na 3 strefy: – budynek starej szkoły, budynek nowej szkoły, budynek sali gimnastycznej z łącznikiem.

Jak wskazała analiza techniczna i specyficzna – zidentyfikowano wyraźne zapotrzebowanie na zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Realizacja projektu jest optymalna pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaziskach Górnych składa się z 3 połączonych ze sobą elementów, stanowiących jednak jedną całość. Stary budynek szkoły został rozbudowany w latach 90 o dwie części: w jednej znajdują się dodatkowe sale lekcyjne, a w drugiej sala gimnastyczna. Prac termomodernizacyjnych na obiekcie nie można podzielić na 3 osobne projekty z uwagi na fakt, iż wszystkie 3 elementy stanowią wciąż jeden budynek.

Przedsięwzięcie zostało więc podzielone na 3 etapy:

1) termomodernizacja starej szkoły – etap zrealizowany w 2014 roku

2) termomodernizacja sali gimnastycznej – etap zrealizowany w 2015 roku

3) termomodernizacja nowej szkoły – etap realizowany w latach 2016-2017.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: roboty budowlane w każdym z budynków, tj. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych warstwą styropianu, wykonanie izolacji termicznej, ocieplenie połaci dachowej, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie styropianem stropów pod skosami nad ostatnią kondygnacją budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo), a także modernizację instalacji c.o.

Dofinansowanie:

Wartość projektu: 5 477 376,93 zł
Współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej: 2 305 955,80 zł

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych.

 

 

 

 

 

NOWE MIEJSCA – NOWE MOŻLIWOŚCI – UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŁAZISKACH GÓRNYCH WRAZ Z OFERTĄ ZAJĘĆ ZWIĘKSZAJĄCYCH SZANSE EDUKACYJNE ŁAZISKACH PRZEDSZKOLAKÓW

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, poprawa warunków wychowania przedszkolnego, a także podniesienie jakości i rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci, w tym 24 dzieci w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2017.

Projekt polega na poszerzeniu oferty edukacyjnej Gminy Miejskiej Łaziska Górne w zakresie zwiększenia dostępu do miejsc przedszkolnych oraz zwiększeniu i wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w okresie wychowania przedszkolnego poprzez organizację zajęć pobudzających ich rozwój oraz wyrównujących różnice w tym rozwoju. Planowane do realizacji zajęcia poza podstawą programową wynikają z diagnozy oraz rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci, a przede wszystkim będą uwzględniać różnice w poziomie ich rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Realizowane będą także zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dzieci uwzględniające problem cywilizacyjny jakim są wady postawy u dzieci.

Wartość projektu: 363 581,79 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego : 309 044,52 zł

www.sp6.laziska.pl/podzial.htm