Projekty UE 2007-2013

SPORT DLA KAŻDEGO – BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 PRZY UL. SZKOLNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Gmina Łaziska Górne pozyskała środki na projekt: „Sport dla każdego – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej w Łaziskach Górnych”

Wniosek aplikacyjny został złożony w konkursie w 2008 roku. Otrzymał pozytywne oceny, ale ze względu na wyczerpanie środków zarezerwowanych dla tego konkursu nie uzyskał wtedy dofinansowania i został umieszczony na liście projektów rezerwowych. Obecnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym zdecydowała o dofinansowaniu projektów znajdujących się na liście rezerwowej, dzięki oszczędnościom poprzetargowym powstałym w projektach dofinansowanych z listy podstawowej.

Wybudowana sala gimnastyczna znajduje się w Łaziskach Górnych – dzielnica Łaziska Dolne, przy Szkole Podstawowej nr 5. Łaziska to dzielnica, która stale i dynamicznie się rozwija i rozbudowuje. Znajduje się tu jedna szkoła podstawowa, do której uczęszcza 150 dzieci. Budynek szkoły jest obiektem trzykondygnacyjnym, z salami lekcyjnymi na każdym piętrze. Przed budową sali gimnastycznej lekcje wychowania fizycznego prowadzone były w przystosowanej do tego celu sali na parterze. Takie rozwiązanie było jednak niewystarczające, biorąc pod uwagę potrzeby korzystających z sali i zajęć osób. Brak było zaplecza szatniowo – sanitarnego, obiekt nie był przystosowany na potrzeby osób cierpiących na wszelkiego rodzaju dysfunkcje ruchowe. Istniejące rozwiązania nie sprzyjały prawidłowemu prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego. Stąd wzi8ęła się potrzeba budowy sali gimnastycznej.

Projekt zakładał budowę sali gimnastycznej od strony północnej istniejącego budynku szkoły, w miejscu dotychczasowego boiska sportowego. Wybudowano jednokondygnacyjny budynek główny (salę gimnastyczną) wraz z zapleczem (tj. zespołem szatniowym, pomieszczeniami trenera, pomieszczeniami magazynowymi i przestrzenią komunikacji). Budynek został oddzielony funkcjonalnie od budynku szkoły. Komunikacja odbywa się poprzez łącznik. Obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd przy wejściu głównym oraz sanitariaty w zespole szatniowym.

Ponadto w ramach projektu została zmodernizowana i rozbudowana kotłownia szkolna, zmodernizowany został i rozbudowany plac parkingowy i droga dojazdowa do placu, wykonano chodniki i schody terenowe.

Całość inwestycji została zrealizowana w latach 2009-2010.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet VIII – Infrastruktura Edukacyjna

Działanie 8.2 – Infrastruktura placówek oświaty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Publikacje dotyczące projektu:

Załączniki
Gazeta Łaziska nr 10 z 2015 roku.jpg
Nasza Gazeta – czerwiec 2015.jpg

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY AKTYWNYCH FORM TURYSTYKI – ETAP II – PUNKT POSTOJOWY YNZLA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Istotą projektu jest przywrócenie świetności terenu turystyczno–rekreacyjnego, tzw. Ynzli, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Południowej. Projekt został w znacznej części zrealizowany, a jego zakres obejmował: demontaż zniszczonych wiat piknikowych i starych bramek do piłki nożnej oraz ławek i stołów, budowę boiska do piłki nożnej oraz siatkówki, budowę altany z kręgiem na ognisko, budowę ścieżki rowerowej, placu zabaw, parku fitness oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału terenów rekreacyjnych gminy Łaziska Górne na cele organizacji infrastruktury aktywnych form turystyki. W przypadku Ynzli chodzi o rozbudowę i uzupełnienie infrastruktury okołoturystycznej, komplementarnej do wcześniej zrealizowanego projektu, czyli budowy tras rowerowych powiatu mikołowskiego.

Wartość projektu: 675.789,15 zł

Dofinansowanie: 574.420,77 zł

Strona projektu: www.ynzla.laziska.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet III – Turystyka

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

 

REWITALIZACJA ŚCIEŻKI ZDROWIA W OKOLICACH BASENU „ŻABKA” W ŁAZISKACH GÓRNYCH – IV ETAP BUDOWA SKATEPARKU

Przedmiotem projektu jest budowa skateparku – przeszkód oraz nawierzchni wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Nowo powstała infrastruktura ulokowana jest w obrębie terenu kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Żabka” w Łaziskach Górnych w sąsiedztwie jednego z basenów. Teren rekreacyjny, na którym znajduje się skatepark jest znakomicie skomunikowany, przylega do trasy tranzytowej DK 81 Katowice – Wisła.

Efektem realizacji projektu jest powstanie zorganizowanej strefy skateparku, która uzupełnia istniejącą ofertę kompleksu „Żabka”, na którą składają się ścieżka zdrowia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Powstały obiekt wszedł do sieci strefy aktywności, jako kolejny element całościowego produktu turystycznego i rekreacyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że koncepcja wybudowania skateparku w Łaziskach Górnych wynikła z wyrażonych przez miłośników skatingu potrzeb budowy takiego obiektu w powiecie mikołowskim.

Bilans terenu związany z realizacją projektu przedstawia się następująco:

 • Powierzchnia terenu objętego projektem – 793,54 m2,
 • Powierzchnia płyty betonowej skateparku wraz z przeszkodami – 546,14 m2,
 • Powierzchnia chodników z kostki bezfazowej – 247,40 m2.

Elementy skateparku: donica, dwupoziomowy manual pad, raile, schodki, london gapy, gapy, murki, banki

Projekt realizowany w terminie: luty – lipiec 2014 roku

Skatepark – nowy obiekt w Łaziskach Górnych to znakomita propozycja dla mieszkańców powiatu, regionu i odwiedzających Łaziska Górne turystów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet III – Turystyka

Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Wartość projektu: 530 540,23 zł

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: 352 796,92 zł

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej: 162 559,00 zł

Strona projektu: www.skatepark.laziska.pl

 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO TERENU REKREACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU REMONT DRÓG SPACEROWYCH ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W REJONIE BASENU ŻABKA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: VI – Zrównoważony rozwój miast
Działanie/poddziałanie:
2.2 Rewitalizacja – małe miasta
Wartość projektu: 2 059 363,71 zł.
Kwota dofinansowania: 1 750 459,15 zł.

Opis projektu:
Projekt Gminy Łaziska Górne polega na kompleksowej rewitalizacji części zdegradowanego przemysłem miasta w kierunku utworzenia zielonego obszaru przyjaznego człowiekowi. Projekt polega na rewitalizacji dróg spacerowych, obiektów małej architektury, urządzeń do ćwiczeń i zabaw, rewitalizację stawów i oczek wodnych, monitoring, oświetlenie oraz parkingi, a także wyburzenie sceny w pobliżu stadionu sportowego oraz remont mostu. Projekt zapewnia wszystkim osobom czynny wypoczynek. Urządzenia są przystosowane zarówno dla dzieci oraz dorosłych. Dawniej przedmiotowy obszar pełnił funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Rewitalizacja tego obszaru jest bardzo potrzebna z punktu widzenia Województwa Śląskiego z uwagi na konieczność zmiany jego dawnego wizerunku zdegradowanego obszaru industrialnego.

Strona www projektu: www.sciezkirekreacyjne.laziska.pl

 

SZÓSTKA Z PLUSEM

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Wartość projektu: 1 912 090,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 883 408,65 zł.

Terminy realizacji: sierpień 2011 – lipiec 2013

Opis projektu:
Projekt ma na celu stworzenie warunków wczesnej edukacji, która będzie miała pozytywny wpływ na osiągnięcia dziecka, poprzez wzmocnienie działań edukacyjnych na poziomie przedszkolnym oraz umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku od 3-5 lat swobodnego i równego dostępu do edukacji i kultury. Wsparciem zostanie objętych ogółem 630 dzieci w wieku przedszkolnym z 6 przedszkoli z Gminy Łaziska Górne.

Strona www projektu: http://szostkazplusem.laziska.pl

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE ŁAZISKA GÓRNE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Wartość projektu: 300 582,00 zł
Kwota dofinansowania: 300 582,00zł.

Terminy realizacji: wrzesień 2011 – lipiec 2013

Opis projektu:
Projekt jest odpowiedzią na rozpoznane problemy zdiagnozowane podczas pracy z uczniami klas I-III, wymagającymi interwencji w postaci indywidualnego toku nauczania. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych. W Gminie Miejskiej Łaziska Górne projektem objęto 100% szkół. Do celów szczegółowych projektu należą: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne oferty edukacyjno – wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi; zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Łaziska Górne aktywizujących metod nauczania; zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Łaziska Górne; podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Łaziska Górne oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

 

PROJEKT „ŚLĄSKIE KOPALNIĄ ZAPOMNIANYCH SKARBÓW PRZYRODY – POKŁAD ŁAZISKA GÓRNE

Projekt „ Śląskie kopalnią zapomnianych skarbów przyrody – pokład Łaziska Górne” był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-1013.

Beneficjent: Gmina Miejska Łaziska Górne

Wartość Projektu wynosi: 111 701,80 PLN

Wartość dofinansowania: 94 946,53 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Istotą projektu była ochrona dziedzictwa przyrodniczego Łazisk Górnych w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej oraz kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Łazisk. Projekt stanowił kontynuację działań prowadzonych od kilku lat przez gminę, zmierzających z jednej strony do rewitalizacji środowiska naturalnego, z drugiej zaś, zachowania cennych jego elementów.

Cele wytyczone przez projekt były realizowane dwubiegunowo: poprzez – z jednej strony działania edukacyjne, zmierzające do kształtowania postaw proekologicznych – w tym obszarze, dzięki projektowi, dokonano doposażenia Gimnazjum nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w pomoce dydaktyczne, opracowano też Ścieżkę dydaktyczną na Kopaninie i ul. Lasoki; w drugim obszarze, działania ukierunkowane były na ochronę przyrodniczo cennych elementów bioróżnorodności krajobrazu – w tym wymiarze przeprowadzono akcję Chrońmy Kasztanowce, objęto ochroną konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cenny drzewostan – starodrzew, pomniki przyrody.

– zobacz szczegóły – pobierz:

„Śląskie kopalnią zapomnianych skarbów przyrody – pokład Łaziska Górne”

 

KOMPETENTNI W ADMINISTRACJI – WDRAŻANIE USPRAWNIEŃ W FUNKCJONOWANIU I ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
                                                                     

 Program Operacyjny Kapitał  Ludzki 2007-2013

Wartość projektu: 1 663 256,16 zł

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Lider: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Partnerzy:

1. Gmina Mikołów

2. Gmina Orzesze

3. Gmina Łaziska Górne

4. Gmina Ornontowice

5. Gmina Wyry

Termin realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2011

Finansowanie:

1 663 256,16 zł, w tym:

Wkład własny: 180 956,16 zł

Opis projektu:

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie sześciu urzędów z terenu powiatu mikołowskiego, przyczyniające się usprawnienia ich funkcjonowania głównie poprzez : wdrożenie określonych procedur, zasad, systemów monitorowania oraz rozwój kompetencji kadr w/w urzędów poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne.

Więcej o projekcie: http: www.kompetentniwadministracji.mikolowski.pl

@MBASADORZY JĘZYKÓW OBCYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

                                                                     

Realizatorzy:

• Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (Lider)

• Powiat Mikołowski (Partner)

Cel główny projektu: pobudzenie aktywności min. 40 osób zamieszkałych na terenie Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku 45+ na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu znajomości języków obcych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. – 31.03.2013 r.

Uczestnicy: mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania w projekcie:

 • Przeprowadzenie 28 godzin warsztatów językowych dla każdej z 4 grup
 • Przeprowadzenie 12 godzin spotkań konwersacyjnych (tea time) dla każdej z 4 grup
 • Stworzenie i wykorzystywanie w czasie nauki języka platformy internetowej (e-learningowej)
 • Kontakty z native speakerami za pomocą komunikatorów internetowych (np. Skype)
 • Przeprowadzenie Konferencji końcowej

Każdy z uczestników warsztatów spotkań wyposażony został w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
                                                                                                                  

@MBASADORZY NOWYCH TECHNOLOGII W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
                                                                     

Realizatorzy:

• Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (Lider)

• Powiat Mikołowski (Partner)

Cel główny projektu: pobudzenie aktywności min. 40 osób zamieszkałych na terenie Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku 45+ na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców gmin.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. – 31.03.2013 r.

Uczestnicy: mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania w projekcie:

 • Przeprowadzenie 40 godzin zajęć komputerowych dla każdej z 4 grup (5 paneli o różnej tematyce, każdy po 8 h na grupę)
 • Stworzenie i wykorzystywanie w czasie zajęć platformy internetowej (e-platforma)
 • Zorganizowanie edukacyjnego warsztatu terenowego
 • Zorganizowanie konkursu „Życie z pasją”
 • Przeprowadzenie Konferencji końcowej

Każdy z uczestników zajęć wyposażony został w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
                                                                                                                  

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINAMI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO I POWIATEM MIKOŁOWSKIM W OPARCIU O SYSTEM INFORMACJI O TERENIE (GIS)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: II – Społeczeństwo Informacyjne
Działanie/poddziałanie: 2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych
Wartość projektu: 9 044 705,88 zł.
Kwota dofinansowania: 7 687 999,99 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie w Gminach Powiatu Mikołowskiego i Powiecie Mikołowskim zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wspólną bazę danych graficznych powiązaną z bazą danych opisowych – informacji o terenie. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie zakupione niezbędne oprogramowanie i sprzęt informatyczny, a także przeprowadzone zostaną szkolenia użytkowników tworzonego systemu. Ważną częścią projektu jest etap pozyskania danych o terenie. W efekcie końcowym wybrane informacje zebrane w systemie na serwerze umiejscowionym w Starostwie Powiatowym będą udostępnione społeczeństwu poprzez strony internetowe z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Strona www projektu: http://www.gis.mikolow.eu

 

POWIAT „W SIECI” SilesiaNet

Szybkimi krokami zbliżamy się do zakończenia jednej z największych inwestycji o charakterze informatycznym w naszym powiecie, jaką jest projekt „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”. Jest to duże przedsięwzięcie infrastrukturalne, którego wartość została oszacowana na 6 427 990,98 PLN, w tym 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Celem projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Oznacza to, że w ramach projektu powstanie wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna, która połączy wszystkie najważniejsze jednostki publiczne w powiecie mikołowskim. Ponad 40-kilometrowa sieć pozwoli na połączenie 69 instytucji na terenie powiatu, z możliwością dalszej rozbudowy w przyszłości. Obecnie trwają ostatnie prace pomiarowe związane z budową infrastruktury pasywnej czyli budową rurociągów kablowych oraz zabudową kabli światłowodowych. Oznacza to, że roboty ziemne praktycznie się zakończyły. Dokonano również odbioru większości punktów szkieletowych i dystrybucyjnych, co pozwoliło na rozpoczęcie kolejnego etapu, jakim jest dostawa i instalacja w punktach urządzeń aktywnych. Po zakończeniu instalacji sprzętu aktywnego odbędzie się instruktaż stanowiskowy dla służb informatycznych urzędów gminnych i starostwa powiatowego, mający na celu zaznajomienie ze skonfigurowaną siecią i jej działaniem. Wykonane zostały również tablice informujące o projekcie, które zawieszono w pięciu urzędach miast i gmin powiatu mikołowskiego oraz w starostwie.

Firmy, wybrane w drodze przetargowej, zaangażowane w realizację projektu okazały się solidne, co umożliwia sprawną realizację projektu. Roboty związane z projektowaniem i budową sieci pasywnej wykonuje firma Elmontaż z Żywca. Za dostawę sprzętu aktywnego i jego instalację odpowiada firma Innergo Systems. Warto tutaj nadmienić, że w wyniku postępowania przetargowego w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych instalowane są urządzenia Alcatel, co powinno gwarantować poprawne działanie sieci. Nad realizacją całego projektu czuwa wybrany w drodze przetargu inżynier projektu (Konsorcjum firm: Śląska Sieć Metropolitalna, Nizielski&Borys Consulting oraz Grontmij Polska).

Przedsięwzięcie „SilesiaNet” jest realizowane wspólnie przez Powiat Mikołowski, który jest liderem projektu oraz pięć gmin powiatu mikołowskiego jako partnerów projektu zgodnie z umową partnerską z 14 grudnia 2009 roku. Powstała na terenie powiatu infrastruktura światłowodowa stanowi własność wspólną partnerów po 1/6 każdego z nich. Efektem finalnym projektu, który zakończy się do 30.06.2014 r., będzie wybudowana i odpowiednio skonfigurowana sieć światłowodowa. Sieć SilesiaNet pozwoli na szybką, bezpieczną i niezawodną wymianę informacji i danych pomiędzy wszystkimi jednostkami oraz umożliwi rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu. Sieć stanowi narzędzie, które daje możliwość samorządom uruchomienia w najbliższej przyszłości szeregu e-usług publicznych, takich jak: hurtowy dostęp jednostek publicznych do Internetu, system informacji o terenie, telefonia VOiP, monitoring wizyjny, e-edukacja, e-zdrowie itp. W przyszłości mieszkańcom Internet może zostać udostępniony poprzez utworzenie w każdej gminie hot-spotów czyli publicznych punktów dostępu do Internetu.

Samorządy z terenu powiatu mikołowskiego nie przeoczyły szansy wybudowania za pieniądze unijne teleinformatycznej „autostrady”, która daje ogromny potencjał rozwoju. Kolejne lata pokażą, jakie e-usługi będą mogły z niej korzystać z pożytkiem dla mieszkańców i administracji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

SILESIANET – BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Priorytet: II – Społeczeństwo Informacyjne
Działanie/poddziałanie: 1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Wartość projektu: 6 427 990,98 zł.
Kwota dofinansowania: 5 463 792,33 zł.

Opis projektu:
Celem projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu mikołowskiego w telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych wraz z telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi z osprzętem w węzłach. Szacunkowa długość telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągów kablowych do wybudowania wynosi 43 km. Na wielkość tę składa się sieć szkieletowa (26 km) oraz sieć dystrybucyjna (17 km). Wybudowana infrastruktura umożliwi połączenie telekomunikacyjnymi kablami światłowodowymi określonych węzłów oraz ich wykorzystanie w celu dalszego rozwoju systemów kooperacyjnych na poziomie JST powiatu mikołowskiego oraz usług publicznych świadczonych on-line przez lokalne samorządy.