Organizacje pozarządowe

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji o działalności Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy w zakresie wymienionym w art. 5 ust.2 ustawy, w tym m.in. o zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, konsultacjach społecznych projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji np. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, to zapraszamy do przesłania adresu mailowego organizacji na adres: edukacja@laziska.pl

Klauzula informacyjna RODO w związku z przekazywaniem drogą mailową aktualnych informacji dotyczących organizacji pozarządowych w formacie pdf