Ogłoszenie w spawie naboru kandydatów na ławników sądowych do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że Rada Miejska w Łaziskach Górnych przystępuje do wyboru ławników sądowych:
1. do sądu Okręgowego w Katowicach 6 ławników, w tym
– 3 ławników do orzekania w sprawach karnych;
– 3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych;
2. do sądu Rejonowego w Mikołowie 4 ławników, w tym:
– 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych;
– 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

PODSTAWA PRAWNA:
– ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011.121.693).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 jest nieskazitelnego charakteru,
 ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
 jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?
Ławnikami nie mogą być:
 osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 duchowni,
 żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 funkcjonariusze Służby Więziennej,
 radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
Tryb zgłaszania kandydatów

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Łaziskach Górnych:
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Łaziska Górne.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r. (w związku z tym, że termin ten przypada na dzień wolny od pracy zgłoszenia przyjmowane będą do 28 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego). Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych po upływie terminu oraz które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
 informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby (po taką informację należy się zgłosić do punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja nr 16/18, Tel. 32/6070591, 32/6070153)
 oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 dwie aktualne fotografie wykonane, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (Zgodnie z treścią art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze).
 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się imienną listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko umieszczone jest jako pierwsze na liście.

OPŁATY:
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, I piętro, pokój nr 16 w Biurze Rady Miejskiej w dniach i godzinach:
 poniedziałek od 7,30 do 16,00;
 wtorek-piątek od 7,30 do 15,30
Szczegółowych informacji n/t wyborów ławników sądowych można zasięgnąć pod numerem telefonu: 32 3248001, 32 3248002.

WZORY DOKUMENTÓW:
Karta zgłoszenia oraz inne wzory dokumentów dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, piętro I, pokój nr 16 Biuro Rady Miejskiej. W/w dokumenty można również pobrać ze stron internetowych: www.laziska.pl, www.bip.laziska.pl , www.ms.gov.pl.

Dokumenty do pobrania
karta zgłoszenia (dostępna po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości)
wzór listy osób popierających kandydata na ławnika
wzór oświadczenia kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wyborów ławników sądowych Rada Miejska w Łaziskach Górnych dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można się z nim skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@laziska.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w związku z prowadzonym naborem na kandydatów na ławników sądowych do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011.121.693)
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Komendant Wojewódzki Policji – od którego Rada Miejska w Łaziskach Górnych , uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, prezesi właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika), inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miastem Łaziska Górne przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne, w szczególności zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt 3. Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami wraz z załączonymi dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji wraz z danymi osobowymi. Kartę wraz z dokumentami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie tego terminu. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana będzie przez okres kadencji ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia. 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na ławnika do sądu powszechnego. 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
(-) Aleksander Wyra

wielkość czcionki