Ogłoszenie VII-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/250/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia VII-go otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 , ust. 3 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 688), Uchwały Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok zarządzam, co
następuje:

§ 1.

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu dzieci mieszkańców Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie – wyjazdy dzieci z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych (w okresie letnim).
2) Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3) Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu tablica ogłoszeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

Zarządzenie.84.250.19.2019-06-26-1

wzór oferty

 

wielkość czcionki