Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mokierskiej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 1587/20 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY ULICY MOKIERSKIEJ

Na podstawie:

  • Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/199/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1587/20 oraz 1588/20 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej,
  • Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 302/900/21 z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem 1587/20 stanowiącej własność Gminy Łaziska Górne, położonej
    w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej,
  • Przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1587/20 o powierzchni 0,0120 ha, położonej
w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej, zapisanej w księdze wieczystej numer KA1M/00056859/7 Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego z dnia 16 grudnia 2021 roku, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 10 300,00 zł (netto).

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Uzasadnione jest jej wspólne zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych.

Działka będąca przedmiotem przetargu znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Mokierskiej, arkusz mapy 6, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00056859/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną A22MU i A8KDD, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe). Działka nr 1587/20 posiada regularny prostokątny kształt. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowym. Działka jest wąska, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – bocznej odnogi ulicy Mokierskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki z zabudową jednorodzinną.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2022 roku o godzinie 10:00
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych,
ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunki przystąpienia do przetargu:

– złożenie do dnia 05 maja 2022 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu
w Łaziska Górnych Pl. Ratuszowy 1, pisemnego zgłoszenia uczestnictwa
w przetargu

– wniesienie wadium w wysokości 1500,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 05 maja 2022 roku na konto Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, numer rachunku: 44 84360003 0000 0026 9001 0006 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki ul. Mokierska”. Wadium może być wnoszone
w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione
w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta Łaziska Górne zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 02 do 23 lutego 2022 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 16 marca 2022 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mk@laziska.pl

wielkość czcionki