Ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/419/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2140/18 oraz 2141/18 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Lp. Numer działki Powierzchnia m2 Obręb, karta mapy Księga wieczysta SR Mikołów Cena wywoławcza netto PLN Wadium PLN
1. 2140/18 1142 Łaziska Górne,
k. m. 2
KA1M/00062280/2 80 000,00 8 000,00
2. 2141/18 1250 Łaziska Górne, k. m. 2 KA1M/00062280/2 87 500,00 8 000,00

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 18 maja 2018 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowane ceny zakupu działek zostaną powiększone o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 1 MU1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka 2140/18 jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu z nieznacznie ściętym narożem. Przy północnej granicy działki posadowiony jest słup konstrukcji stalowej napowietrznej linii średniego napięcia (20kV). W odległości około 50 m2 od zachodniej granicy działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia (110kV). Pozostałe sieci uzbrojenia tj. woda, kanalizacja, energia, znajdują się w pobliżu zabudowy nr 90, a gaz przy ulicy Orzeskiej lub przy zabudowie mieszkaniowej przy ulicy Pięknej (około 100 m). Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny, utwardzony klińcem, wymagający zorganizowania na ostatnim odcinku około 50 m. Odległość do Orzeskiej wynosi około 200 metrów. Sąsiedztwo działki stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę.

Działka nr 2141/18 jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Przy północnej granicy działki posadowiony jest słup konstrukcji stalowej napowietrznej linii średniego napięcia (20kV). W odległości około 80 m2 od zachodniej granicy działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia (110kV). Pozostałe sieci uzbrojenia tj. woda, kanalizacja, energia, znajdują się w pobliżu zabudowy nr 90, a gaz przy ulicy Orzeskiej lub przy zabudowie mieszkaniowej przy ulicy Pięknej (około 100 m). Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny, utwardzony klińcem, wymagający zorganizowania na ostatnim odcinku około 50 m. Odległość do Orzeskiej wynosi około 200 metrów. Sąsiedztwo działki stanowią grunty przeznaczone pod zabudowę.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł dla pojedynczej działki. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wesołej – działka nr …….(proszę wpisać wybrany numer nieruchomości)”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 8 do 29 czerwca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 lipca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: mk@laziska.pl

wielkość czcionki