Ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Przysiółki

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr X/85/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Przysiółki

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

Numer działki Powierzchnia m2 Obręb, karta mapy Księga wieczysta SR Mikołów Cena wywoławcza netto PLN Wadium PLN
1348/12 1000 Łaziska Górne, k.m. 1 KA1M/00077305/2 70 300,00 7 000,00

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 14 maja 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Przysiółki, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00077305/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III zawiera wpis o służebności drogowej. Dział IV – hipoteka – pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 7 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka znajduje się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi. Nieruchomość zlokalizowana jest

w odległości około 1,8 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, niezabudowanych terenów budowlanych oraz w bliskiej odległości terenów leśnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Przysiółki. W odległości około 400 m od działki znajduje się wjazd na ulicę Orzeską będącą jedną z głównych ulic miasta, biegnącą z jednej strony w kierunku centrum Łazisk Górnych, z drugiej w kierunku Orzesza. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ulicy Orzeskiej w odległości 0,8 km od nieruchomości. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu o jednym ściętym rogu. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Od strony południowej nieruchomość graniczy z ulicą Przysiółki, od strony wschodniej z wydzieloną geodezyjnie drogą wewnętrzną, z pozostałych dwóch stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. W ulicy Przysiółki wzdłuż południowej granicy działki biegnie sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna. Linia energetyczna usytuowana jest w niewielkiej odległości od granic działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Przysiółki”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 16 maja do 6 czerwca 2018 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 27 czerwca 2018 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: mk@laziska.pl

wielkość czcionki