Ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 5161/103

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ NUMEREM 5161/103 POŁOŻONEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH,OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY MARTA WALESKA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/373/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Marta Waleska

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanej poniżej nieruchomości gruntowej:

 

Numer działki Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto Wadium

 

5161/103 993 Łaziska Średnie,
k.m. 1
KA1M/00003664/7 65 538,00 zł 6 000,00 zł

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 18 lutego 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wylicytowana cena zakupu działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Marta Waleska, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00003664/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną D5MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  i usługowej.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach obrębu Łaziska Średnie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz rolnej. Działka nr 5161/103 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, znajduje się na lub w sąsiedztwie działki. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ul. Marta Waleska i ul. Spacerowa. Średnia długość działki wynosi około 31 metrów, średnia szerokość – około 32 metrów. Przez działkę przebiega wodociąg wA100, a w narożniku południowo-zachodnim posadowiony jest płot.

 Należy zauważyć, iż przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zagrożonym ruchami masowymi ziemi (informacja w oparciu o: Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy na terenie Powiatu Mikołowskiego wykonany na zlecenie Starosty Mikołowskiego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Rejestr został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  20 czerwca 2007 roku w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz.840) oraz “Instrukcją opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000” (PIG Warszawa 2008 rok) i został przyjęty przez Komisje Opracowań Kartograficznych, działającą przy Ministerstwie Środowiska (Uchwała z posiedzenia Komisji Opracowań Kartograficznych z dnia 18.12.2009 roku i 24.06.2010 roku).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Marta Waleska. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest
w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 22 marca do 12 kwietnia 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 03 maja 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

wielkość czcionki