Ogłoszenie o drugim publicznym nieograniczonym przetargu ustnym – ul. Lipowa

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OZNACZONYCH NUMERAMI 4435/167 ORAZ 4434/166 POŁOŻONYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY LIPOWEJ

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/60/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej oraz Tuwima

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Numer działki Powierzchnia

m2

Obręb,

karta mapy

Księga wieczysta

SR Mikołów

Cena wywoławcza netto Wadium

 

4435/167

4434/166

575

393

Łącznie 968 

Łaziska Średnie,
k.m. 1
KA1M/00059432/9

KA1M/00006584/3

46 960,00 zł

5 000,00 zł

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 23 lipca 2019 roku. Ze względu na brak oferentów pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowych nr 4435/167 i 4434/166 o łącznej powierzchni 968 m2 w pierwszym przetargu wynosiła 58 700,00 zł netto. Cena wywoławcza w drugim przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 96/289/19 z dnia 12 sierpnia 2019 roku, została obniżona o 20% do kwoty 46 960,00 zł netto.

Działki zostały przeznaczone do zbycia łącznie jako jedna nieruchomość. Wylicytowana cena zakupu nieruchomości zostanie powiększona o 23% podatek VAT.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Lipowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00059432/9 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość 4435/167 nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Dział III KA1M/00006584/3 zawiera wpis o służebności drogowej, dział IV pozostaje wolny od wpisów. Wpis działu III księgi uznano za bezprzedmiotowy z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejący układ komunikacyjny. Działka 4434/166 również nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną D23MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.  Nieruchomości zlokalizowane są w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie nowej i starszej zabudowy jednorodzinnej oraz niezabudowanych działek budowlanych. Przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości około 0,35 km od nieruchomości, przy ul. Wyrskiej. W promieniu 0,5 km zlokalizowana jest cała infrastruktura społeczno-usługowa i oświatowa obrębu Łaziska Średnie (sklepy, market „Biedronka”, przychodnie lekarskie, szkoła, przedszkole, apteka).

Działka nr 4434/166 posiada kształt regularny – prostokąta o wymiarach około 17 m x 23 m. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim, za wschodnią granicą działki biegnie skarpa. Od strony północno-zachodniej nieruchomość graniczy z działką stanowiącą drogę dojazdową, z pozostałych trzech stron przylega do niezabudowanych działek budowlanych.  Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy zachodniej granicy działki. Sieć gazowa biegnie w odległości ok. 40 m od granicy działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Lipowa, droga wąska, bez utwardzenia. Przedmiotowa działka znajduje się w strefie ochronnej wokół linii wysokiego napięcia 110 kV. Budynki mieszkalne posadowione na takiej nieruchomości powinny być usytuowane w odległości 14,5 m od skrajnych przewodów, natomiast budynki niemieszkalne, które nie będą przeznaczone do stałego pobytu ludzi można lokalizować w odległości 3,0 m od skrajnych przewodów roboczych. Metalowe bramy, ogrodzenia można lokalizować w odległości poziomej mniejszej niż 14,5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, ale należy je uziemić. Na działce trudno będzie posadowić budynek mieszkalny, ale inny, niemieszkalny praktycznie w każdym dowolnym miejscu. W związku
z powyższym działka nr 4434/166 została przeznaczona do zbycia łącznie z nieruchomością do niej przylegającą oznaczoną numerem 4435/167. Działka posiada kształt regularny – prostokąta
o wymiarach około 17 m x 34 m. Teren z nieznacznym spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Od strony południowo-zachodniej działka graniczy z ulicą Lipową, a od strony północno-zachodniej sąsiaduje z jej boczną odnogą. Z pozostałych stron działka przylega do niezbudowanych działek budowlanych. Media tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy południowej i zachodniej granicy działki. Sieć gazowa biegnie w odległości około 6 m od południowej granicy działki, w ulicy Lipowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi – ulica Lipowa będąca boczną odnogą od ulicy Tuwima jest utwardzona żwirem i tłuczniem.

Drugi publiczny nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 4.

Warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 września 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, Oddział w Łaziskach Górnych numer rachunku: 96 8454 1066 2004 0010 0117 0008 z dopiskiem „Drugi przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Lipowej”. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie nabył nieruchomości w przetargu, zostanie mu zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wniesione w formie pieniężnej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium w formie innej niż gotówka przez uczestnika przetargu, który wygrał, powoduje zwrot tego wadium niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt sporządzenia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Wylicytowana cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywieszono w terminie od 23 kwietnia do 14 maja 2019 roku. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upłynął po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 04 czerwca 2019 roku. Wniosków nie złożono. Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczący się w budynku przy ulicy Energetyków 5 w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  mk@laziska.pl

 

 

 

wielkość czcionki