Ogłoszenie- Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mały grant – oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie
o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „WAKACJE Z ARKĄ NOEGO”.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że w dniu 7 czerwca 2022r. do Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych wpłynęła oferta złożona przez Fundację Arka Noego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15 do realizacji w okresie od dnia 20.06.2022r. do dnia 20.07.2022r.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łaziska Górne zamierza zlecić Fundacji Arka Noego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 15, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację w/w zadania.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od 9.06.2022r. do 16.06.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (tablica ogłoszeń).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty na załączniku pn. formularz zgłaszania uwag, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi należy składać w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail edukacja@laziska.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2022r. do godz. 15.30 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu).

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta Łaziska Górne zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

Formularz z uwagami do oferty w formacie doc

Oferta fundacji w formacie pdf

 

wielkość czcionki