Ogłoszenie konkursu ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka w 2022 roku

Zarządzenie Nr 388/1169/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka w 2022 roku

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1. 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, w 2022 roku.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.laziska.pl); na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych (www.laziska.pl); w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne
mgr Jan Ratka

Zarządzenie nr 388_1169_21 2021-11-26

Zarządzenie.390.1176.21.2021-12-01

wielkość czcionki